ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

หอประชุมใหญ่ 600
หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจ่านกร้อง
2

รูปภาพ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 450
อาคาร 2
3

รูปภาพ

ชมพูพันธ์ุทิพย์ 50
อาคาร 2