ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

หอประชุมใหญ่ 400
หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจ่านกร้อง
2

รูปภาพ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 450
อาคาร 2
3

รูปภาพ

ชมพูพันธ์ุทิพย์ 50
อาคาร 2
4

รูปภาพ

ห้องประชุมวิชาการ 15
อาคาร 3 ชั้น 2