ตรวจสอบ
ลำดับ ผู้จอง ห้องประชุม หัวข้อ เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา สถานะ พิมพ์
1 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนจ่านกร้อง 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:25:00 น. รออนุมัติ
2 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมวิชาการ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
3 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
4 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 14 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
5 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11:55:00 น. อนุมัติ
6 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตฯ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
7 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
8 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14:18:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16:18:00 น. อนุมัติ
9 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14:13:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16:14:00 น. อนุมัติ
10 พัชรินทร์ รั้งท้วม ห้องประชุมวิชาการ ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
11 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรียนการสอนยุวกาชาด ม.2 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
12 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:53:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:44:00 น. อนุมัติ
13 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 2 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
14 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 2 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
15 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 8 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
16 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
17 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายยุวกาชาด ม.1 19 มกราคม 2567 เวลา 06:00:00 น. 19 มกราคม 2567 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
18 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:55:00 น. อนุมัติ
19 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:15:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. อนุมัติ
20 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประขุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00:00 น. 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
21 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ กิจกรรมลูกเสือ ม.1 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
22 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมรับการนิเทศ สพม.พลอต 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
23 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมรับการนิเทศ สพม.พลอต 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
24 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมรับการนิเทศ สพม.พลอต 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
25 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
26 ณัฐวุฒิ ทองประทับ เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
27 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
28 ธปนีย์ จันทร์ถม เทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
29 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา กองกลางดำเนินการสอบธรรมศึกษา 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
30 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
31 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
32 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
33 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
34 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมรองผู้อำนวยการ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
35 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
36 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
37 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:15:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:45:00 น. อนุมัติ
38 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
39 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
40 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ หอประชุมใหญ่ จัดกิวันคริสต์มาสนานาชาติ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
41 วิลาวรรณ วัดประตูมอล ชมพูพันธ์ุทิพย์ การเข้าค่ายพักแรม 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:50:00 น. 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
42 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
43 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
44 กันต์กมล กันธะมา เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมพร้อมทัศนศึกษา ม.5 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 03:30:00 น. อนุมัติ
45 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานสานสัมพันธ์ - บ้านโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
46 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ แข่งขันคณิตศาสตร์ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:33:00 น. อนุมัติ
47 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันคณิตศาสตร์ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
48 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ปกครอง ม.2 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:28:00 น. 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
49 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมละครประวัติศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
50 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:15:00 น. อนุมัติ
51 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
52 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ เทศน์มหาชาติ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
53 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
54 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
55 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
56 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
57 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
58 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 30 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 30 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
59 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 23 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
60 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 9 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 9 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
61 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 2 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 2 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
62 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
63 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
64 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
65 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
66 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
67 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
68 อุรวี สอนสุภาพ หอประชุมใหญ่ อบรมนักเรียนคาบปกครอง ม.1 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
69 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ คาบปกครองม.3 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
70 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
71 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
72 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 30 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 30 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
73 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 23 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
74 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม3 9 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 9 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
75 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม3 2 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 2 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
76 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
77 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
78 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม3 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
79 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
80 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
81 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
82 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
83 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
84 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
85 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
86 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ปกครอง ม.2 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
87 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
88 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
89 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
90 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับครูย้าย 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
91 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครั้งที่6/2566 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 30 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
92 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา รับครูใหม่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
93 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านกร้อง 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
94 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายของ ผอ. สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
95 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินรองผู้อำนวยการ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
96 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมรองผู้อำนวยการ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
97 ธปนีย์ จันทร์ถม ห้องประชุมวิชาการ การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
98 วารี ประภาธนานันท์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 10 ตุลาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
99 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียนม.6 เปิดภาคเรียนใหม่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
100 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริมติว TGAT 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
101 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
102 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา การลงทะเบียนสอบแก้ตัว 1/2566 ครั้งที่ 1 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
103 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 ตุลาคม 2566 เวลา 20:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
104 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
105 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ งานสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก 6 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 6 ตุลาคม 2566 เวลา 22:00:00 น. อนุมัติ
106 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ เงินเดือน 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 3 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
107 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 4 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
108 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมการแสดงงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 30 กันยายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 30 กันยายน 2566 เวลา 21:00:00 น. อนุมัติ
109 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครั้งที่ 4/2566 29 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 29 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
110 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนเงินเดือน 29 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 30 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
111 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนจ่านกร้อง 22 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 22 กันยายน 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
112 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การลงทะเบียนการแก้ไขผลการเรียน 25 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 25 กันยายน 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
113 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 28 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 28 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
114 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 19 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. 19 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
115 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 กันยายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 18 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
116 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรม Learning With iPad และนําเสนอ โครงการห้องเรียน iLearning Lab 28 กันยายน 2566 เวลา 12:30:00 น. 28 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
117 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ Data-Sci 22 กันยายน 2566 เวลา 11:30:00 น. 22 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
118 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน หอประชุมใหญ่ ยุวกาชาด ม.2 13 กันยายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
119 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 12 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. 12 กันยายน 2566 เวลา 16:45:00 น. อนุมัติ
120 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย 15 กันยายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 15 กันยายน 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
121 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม PA 13 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
122 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 15 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 15 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
123 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย 6 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ยกเลิก
124 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณ 4 กันยายน 2566 เวลา 14:00:00 น. 4 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
125 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระฯ 1 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. 1 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
126 ธีรวุฒ ยันยง เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 5 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
127 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา อัดคลิปวิดีโอส่งประกวดการแข่งขันคีตะมวยไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2566 1 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 1 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
128 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานห้องเรียนคุณธรรม สำหรับผู้บริหารและครู 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 9 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
129 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ CPR 11 กันยายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 11 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
130 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับครูบรรจุใหม่จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
131 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ “ท่านจ่านกร้อง” ประจำปีการศึกษา 2566 (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4)) 7 กันยายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 7 กันยายน 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
132 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันคณิตศาสตร์ 7 กันยายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 7 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
133 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD 8 กันยายน 2566 เวลา 14:10:00 น. 8 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
134 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD 5 กันยายน 2566 เวลา 14:10:00 น. 5 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
135 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD 4 กันยายน 2566 เวลา 14:10:00 น. 4 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
136 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
137 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 13 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
138 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 6 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
139 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
140 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
141 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 13 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
142 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 6 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
143 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
144 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
145 ปราณี เกิดเชื้อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 28 สิงหาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
146 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
147 กันต์กมล กันธะมา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมระดับชั้น ม.5 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 21 สิงหาคม 2566 เวลา 17:30:00 น. อนุมัติ
148 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมิน PA 4 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 8 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
149 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
150 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ 16 กันยายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 17 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
151 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมสถานที่พิธีไหว้ครูดนตรีไทย 13 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 18:30:00 น. อนุมัติ
152 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ไหว้ครูดนตรีไทย 14 กันยายน 2566 เวลา 06:00:00 น. 14 กันยายน 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
153 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครือข่ายผูปกครอ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
154 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
155 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ หอประชุมใหญ่ ต้อนรับสถานทูตญี่ปุ่น 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
156 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับสถานทูตญี่ปุ่น 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
157 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 15 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
158 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
159 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ลงนามสัญญาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 66 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
160 คมสันต์ สุขเอม เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมนักเรียนแจ้งเกณฑ์แข่งจรวดขวดน้ำ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 15:41:00 น. 8 สิงหาคม 2566 เวลา 16:20:00 น. อนุมัติ
161 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการชมรมครูผปค.รร.จ่านกร้อง 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
162 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดเตรียมและซักซ้อมงานวันภาษาไทย 5 สิงหาคม 2566 เวลา 14:20:00 น. 5 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
163 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม STEM 6 กันยายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
164 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
165 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
166 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาคัดเลือกต้นแบบนร.ครู ผู้บริหาร 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 3 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
167 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์(มอบเกียรติบัตร) 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:40:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
168 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
169 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมสืบสานมรดกไทย 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:35:00 น. อนุมัติ
170 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
171 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
172 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือต้านยาเสพติด 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:20:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
173 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 13 กันยายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
174 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือต้านยาเสพติด 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:25:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
175 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
176 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
177 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
178 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10:35:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11:20:00 น. อนุมัติ
179 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:35:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:20:00 น. อนุมัติ
180 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
181 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงเปิดงานค่ายภาษา ม.4 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
182 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 2566 7 สิงหาคม 2566 เวลา 06:30:00 น. 8 สิงหาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
183 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานอาคารสถานที่ (จัดกลุ่มผู้ดูแลอาคารสถานที่) 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
184 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องมาตรการการดูแลนักเรียนช่วงจัดกิจกรรมกีฬาสี 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
185 คมสันต์ สุขเอม เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมยาเสพติด 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:01:00 น. อนุมัติ
186 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การสัมภาษณ์คัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
187 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือ ม.1 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:01:00 น. 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
188 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
189 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
190 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือ ม.1 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
191 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ กพ. 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
192 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา สนามสอบ กพ. 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
193 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้เสียสละ จ.พิษณุโลก 27 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00:00 น. 27 มิถุนายน 2566 เวลา 22:00:00 น. อนุมัติ
194 สุนันทกูล มีพยุง เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
195 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือ ม.1 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:50:00 น. 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
196 สายหยุด ธูปเหมือน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:15:00 น. 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
197 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสภาสมัยสามัญ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
198 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายผู้นำ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
199 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ พบผู้ว่า 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
200 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระฯ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:15:00 น. อนุมัติ
201 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรม 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
202 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ เตรียมการถ่ายทอดสด 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
203 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:05:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:50:00 น. อนุมัติ
204 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:50:00 น. 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
205 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
206 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
207 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
208 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
209 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 26 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 26 กันยายน 2566 เวลา 15:39:00 น. อนุมัติ
210 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 19 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 19 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
211 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 12 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
212 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 5 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 5 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
213 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
214 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
215 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 15 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
216 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 8 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
217 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
218 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
219 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
220 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
221 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
222 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อบรบ การใช้E-library 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:00:00 น. 16 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
223 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 15 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09:15:00 น. อนุมัติ
224 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 13 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
225 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08:20:00 น. 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09:15:00 น. อนุมัติ
226 คมสันต์ สุขเอม เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมต้านภัยยาเสพติด 27 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
227 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 14 มิถุนายน 2566 เวลา 12:14:00 น. 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
228 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
229 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
230 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 28 มิถุนายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
231 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10:11:00 น. 21 มิถุนายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
232 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 14 มิถุนายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
233 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
234 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
235 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 7 มิถุนายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
236 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14:31:00 น. 8 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
237 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมการแสดงงานพิธี 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
238 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึดซ้อมการแสดงงานพิธี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
239 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 8 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
240 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ม.1-ม.6 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
241 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. 7 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
242 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
243 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พบผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบทรงผม 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
244 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ เรื่อง กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30:00 น. 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
245 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรม ARIT PSRU LIBRARY ON TouR 8 มิถุนายน 2566 เวลา 11:30:00 น. 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
246 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสภา 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
247 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1/2566 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
248 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
249 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา บริจาคโลหิต 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
250 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
251 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
252 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 6 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
253 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
254 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
255 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
256 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
257 ณัฐวุฒิ ทองประทับ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:20:00 น. 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. อนุมัติ
258 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเนตรนารี 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
259 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเนตรนารี 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
260 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เหล่าเสนา 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
261 จิตตาพร ใจมูลมั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
262 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
263 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับย้ายครู 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
264 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา โฮมรูมนักเรียน ม.1.1 และ ม.1.6 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
265 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตอนรับการย้ายบุคลากรครูแนะแนวจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
266 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม/ชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
267 นวพร แสงนาค ชมพูพันธ์ุทิพย์ การพิจารณากลั่นกรองการเรียนซ้ำชั้น ระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2565 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
268 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted Program) 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
269 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ สอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
270 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
271 วรวิช หล้าจังของ เทคโนโลยีทางการศึกษา ปรับสภาพนักเรียน ม.1-ม.4 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
272 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
273 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
274 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขต 10 เมษายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 10 เมษายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
275 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน (ครูอัตราจ้าง) และการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่่างเข้มครูผู้ช่วย 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 31 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
276 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบริหารภาครัฐ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 28 มีนาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
277 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การรับมอบตัว (รอบนักเรียนไม่มีที่เรียน) 8 เมษายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 8 เมษายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
278 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 27 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
279 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 24 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
280 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนเงินเดือน 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 20 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
281 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสมาคมผู้เสียสละ 18 เมษายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 เมษายน 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
282 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา กินข้าว พร้อมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง 23 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 23 มีนาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
283 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 23 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
284 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:55:00 น. อนุมัติ
285 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราวฯ จังหวัดจันทบุรี 16 มีนาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
286 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราวฯ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
287 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
288 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 17 มีนาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 17 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
289 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมิน คศ.3 รองผู้อำนวยการ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
290 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
291 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ จัดครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.3 13 มีนาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. 13 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
292 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ รับงานเพื่อแก้ไขผลการเรียน 20 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 20 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
293 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะดำเนินงานประวัติศาสตร์ ฐานนิทรรศการ KPA 13 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 13 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
294 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมฝ่ายบริหาร 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
295 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 14 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
296 พิญาภรณ์ บำรุงดี หอประชุมใหญ่ ออกกำลังกายโยคะ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. 10 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
297 พิญาภรณ์ บำรุงดี หอประชุมใหญ่ ออกกำลังกายโยคะ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 -17.00 น 7 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. 7 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
298 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 7 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
299 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 9 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 9 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
300 อัจฉราวรรณ ปิ่นเมือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 8 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
301 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 (ประเภทโควตานักเรียนเดิม/ประเภททั่วไป) 2 เมษายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 2 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
302 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (ประเภทในเขตบริการ/ประเภททั่วไป/ประเภทความสามารถพิเศษ) 1 เมษายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 1 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
303 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 (ประเภทโควตานักเรียนเดิม/ประเภททั่วไป) 30 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 30 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
304 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภททั่วไป/ประเภทความสามารถพิเศษ)) 29 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 29 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
305 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูผู้สอน นร.ชั้นม.1.11(ด.ช.ฉัตริน จิ๋วอยู่) 3 มีนาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 3 มีนาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
306 สิรินดา เจริญชอบ หอประชุมใหญ่ มอบเอกสารจบการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.3 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 31 มีนาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
307 สิรินดา เจริญชอบ เทคโนโลยีทางการศึกษา มอบเอกสารจบการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.6 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 31 มีนาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
308 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับการนิเทศจาก สพม.พลอต 2 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 2 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
309 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 1 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 10:59:00 น. อนุมัติ
310 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมระดับชั้น ม.5 8 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
311 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2566 21 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
312 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูเตรียมความพร้อมงานประวัติศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
313 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:01:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
314 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การรับนักเรียน การสอบวัดความรู้ การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 2 มีนาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 2 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
315 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีปฏิญาณตน และประดับเข็ม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 2 มีนาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 2 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
316 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา เลือกหน.ระดับและครูที่ปรึกษาม.3 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:45:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
317 สาริศ กาญจนประภาษ หอประชุมใหญ่ งานปัจฉิมนิเทศ 1 มีนาคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
318 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงาน 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
319 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ ฝึกซ้อมละครประวัติศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
320 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมละครประวัติศาสตร์ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14:10:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
321 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ ฝึกซ้อมละครประวัติศาสตร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
322 สุรินทร์ มีบางซื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ปรับสภาพพฤติกรรมนักเรียน 4 มีนาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 4 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
323 สุรินทร์ มีบางซื่อ หอประชุมใหญ่ เข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน 4 มีนาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 4 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
324 สุรินทร์ มีบางซื่อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้าระดับชั้น 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:45:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
325 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ อัตรากำลังเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:55:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
326 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 1 มีนาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
327 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การรับมอบตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 11 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 11 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
328 อัจฉราวรรณ ปิ่นเมือง หอประชุมใหญ่ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:50:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
329 นิติพงษ์ สกุณา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมจัดสรรงบประมาณ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
330 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ประชุมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
331 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:30:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
332 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม ครูผู้สอน IS 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:20:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
333 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:45:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
334 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมยุวกาชาด ม.2 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:02:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
335 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร โรงเรียนจ่านกร้องง 24 มีนาคม 2566 เวลา 06:30:00 น. 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
336 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:55:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
337 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
338 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ การแสดงละครประวัติศาสตร์ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 3 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
339 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ ฝึกซ้อมละครประวัติศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:30:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
340 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:30:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
341 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา นำเสนอผลงาน IS 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:00:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
342 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ประชุมปกครอง ม.1 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:30:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
343 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมนักเรียน ม.5 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
344 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ อบรมนักเรียน ม.5 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
345 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ เปิดกองลูกเสือเสนา ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
346 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายยุวกาชาด ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59:00 น. อนุมัติ
347 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
348 ชลดา คงบาง ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานอาหารและยา 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
349 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ การประกวดและนำเสนอผลงานการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ IS 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ยกเลิก
350 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
351 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:45:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
352 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริมเ A-Level นักเรียน ม.6 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
353 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมระดับสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
354 ปราณี เกิดเชื้อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมระดับสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
355 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา นำเสนอโครงงาน Stem 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:00:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
356 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.6 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
357 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม A-Level ให้นักเรียน ม.6 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
358 สาริศ กาญจนประภาษ หอประชุมใหญ่ แนะแนว ม.6 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:30:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
359 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ฝึกซ้อมการแสดง 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
360 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียน ม.5 เรื่องการติดตาม 0 ร มส 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
361 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกยอดเยาวชนคนดีศรีจ่านกร้อง ม.2 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:35:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:35:00 น. อนุมัติ
362 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียน ม.2 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
363 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การนำเสนองานการศึกษาค้นคว้า ls2 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:30:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
364 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู 27 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
365 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายยุวกาชาด ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
366 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมมารยาทไทยไประดับชาติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
367 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย 26 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
368 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 25 มกราคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
369 สุรินทร์ มีบางซื่อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมระดับชั้น ม.5 27 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
370 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสภานักเรียน 31 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 31 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
371 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 25 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
372 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:00:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
373 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสภานักเรียน 30 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 30 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
374 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสภานักเรียน 27 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
375 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
376 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนม.6 26 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
377 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสภา 20 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 09:20:00 น. อนุมัติ
378 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
379 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ อบรมประวัติศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
380 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อม การแสดงละครประวัติศาสตร์ 19 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
381 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนว ม.6 19 มกราคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
382 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 18 มกราคม 2566 เวลา 10:59:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 11:23:00 น. อนุมัติ
383 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ ประชุมนร.ทั้งระดับชั้นม.3 23 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 23 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
384 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุม 0 ร มส มผ 18 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
385 ฉัตรชนก วัทธพรรณ หอประชุมใหญ่ การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน 17 มกราคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 17 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
386 ณัฐพล น้อยเลิศ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมศิลปะหัตถกรรม 12 มกราคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
387 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ แข่งขัน 20 มกราคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
388 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ แข่งขัน 19 มกราคม 2566 เวลา 13:05:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
389 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ตม.3 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:10:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
390 ธปนีย์ จันทร์ถม เทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินครูผู้ช่วย 19 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
391 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 11 มกราคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
392 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 12 มกราคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 15:50:00 น. อนุมัติ
393 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม KidBrigth 24 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 11:59:00 น. อนุมัติ
394 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตรวจเยี่ยมอาคาร สพฐ 10 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 10 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
395 สุรินทร์ มีบางซื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งsinging 18 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
396 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 13 มกราคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
397 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา สมาคมเสียสละพิษณุโลก 13 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 22:00:00 น. อนุมัติ
398 อุรวี สอนสุภาพ หอประชุมใหญ่ คาบปกครองประชุมครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 มกราคม 2566 เวลา 14:44:00 น. 6 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
399 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ คุมนร.ชั้น.3ที่ไม่สอบโอเน็ต 24 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
400 ณัฐพล น้อยเลิศ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมศิลปะหัตถกรรม 5 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 5 มกราคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
401 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2/2565 12 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
402 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอบกลางภาคใหม่ 6 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 6 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
403 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรีการสอนยุวกาชาด ม.2 11 มกราคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
404 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
405 ศิริลักษณ์ สัญญะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียนจ่านกร้อง 4 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
406 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา บริจาคโลหิต 12 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
407 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 5 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. 5 มกราคม 2566 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
408 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ บำเพ็ญพระราชกุศล 4 มกราคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
409 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา แยกข้าวสารอาหารแห้ง 4 มกราคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
410 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 3 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 3 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
411 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
412 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
413 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ ม.3 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
414 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ ม.3 31 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 31 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
415 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 4 มกราคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 13:26:00 น. อนุมัติ
416 สิริพร จวนอาจ เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่งขันทักษะทางภาษา 26 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
417 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขันระดับภาค จ.น่าน 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:59:00 น. อนุมัติ
418 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูผู้สอน IS 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
419 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ตัวแทนระดับเขตพื้นที่ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สนามแข่งระดับภาค จังหวัดน่าน 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
420 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 24 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 24 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
421 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 24 ธันวาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. อนุมัติ
422 นิติพงษ์ สกุณา หอประชุมใหญ่ เตรียมงานวันคริสต์มาส ช่วงเช้า 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:59:00 น. อนุมัติ
423 สิริพร จวนอาจ หอประชุมใหญ่ เตรียมงานวันคริสต์มาส 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 22 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
424 ปรัศณียา ปั้นทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายภาษาไทย 28 มกราคม 2566 เวลา 06:45:00 น. 29 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
425 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
426 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมศิลปหัตถกรรม 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
427 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
428 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 17 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
429 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 10 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 10 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
430 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 3 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 3 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
431 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
432 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
433 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ตม.3 24 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 03:45:00 น. อนุมัติ
434 สาริศ กาญจนประภาษ ชมพูพันธ์ุทิพย์ สอบสัมภาษณ์ นักเรียนในโครงการ สถาบันพระบรมราชนก 11 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
435 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
436 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรีการสอนยุวกาชาด ม.2 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
437 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 7 ธันวาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
438 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอนเสริม 5 วิชาหลัก ม.3/1-ม.3/3 วิชาคณิตศาสตร์ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
439 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
440 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (พิษณุโลก กลุ่มที่ 1) 1 มกราคม 2513 เวลา 14:45:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 14:45:00 น. อนุมัติ
441 สุนันทกูล มีพยุง เทคโนโลยีทางการศึกษา ชี้แจงกำหนดการไปเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:45:00 น. อนุมัติ
442 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
443 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ม.6 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
444 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
445 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
446 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
447 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
448 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
449 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การปฐมนิทศครูใหม่และย้ายมาสู่รั้วชมพู-ขาว 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
450 ชลดา คงบาง ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับครูอัญชลี 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:05:00 น. 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
451 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา คัดกรองผสานเสพติด 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
452 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
453 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05:40:00 น. อนุมัติ
454 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ. 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
455 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
456 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
457 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
458 สิริพร จวนอาจ หอประชุมใหญ่ สันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
459 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
460 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม หอประชุมใหญ่ ชี้แจงกำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:40:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
461 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมหัวหน้าห้อง ม.2 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
462 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชมรม ครู ผู้ปกครอง 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:55:00 น. อนุมัติ
463 จิตตาพร ใจมูลมั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ระเบียบปฏิบัติผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
464 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
465 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสภานักเรียน 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:00 น. 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
466 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา สอบธรรมศึกษา 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
467 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
468 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
469 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
470 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับครูย้าย 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
471 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
472 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ติว TGAT ให้กับนักเรียน ม.6 เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
473 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
474 กันตภัทร เกตุดี ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับย้ายครูใหม่จากรร.บ้านร้องยุ้งข้าว 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
475 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
476 พจมาน สุปิ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:39:00 น. อนุมัติ
477 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ สัมภาษณ์การรับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
478 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
479 นวพร แสงนาค ชมพูพันธ์ุทิพย์ ที่รับรองต้อนรับวิทยากร กับฝ่ายบริหาร 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 29 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
480 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:50:00 น. อนุมัติ
481 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมลูกจ้างและครูอัตราจ้างทั้งหมด 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
482 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกรณีเร่งด่วน 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
483 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมรับน้องเกษียณ จร. โดยครูเก่า จร. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
484 พจมาน สุปิ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมบุคลากร 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:09:00 น. 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
485 สิรินดา เจริญชอบ เทคโนโลยีทางการศึกษา ลงทะเบียน 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15:20:00 น. อนุมัติ
486 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งทักษะวิชาการฝรั่งเศส 5 ตุลาคม 2565 เวลา 16:01:00 น. 5 ตุลาคม 2565 เวลา 19:30:00 น. อนุมัติ
487 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนม.4 29 กันยายน 2565 เวลา 07:50:00 น. 29 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
488 ณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
489 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสรุปงาน 28 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 28 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
490 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครู บุคลากร นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 30 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 30 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
491 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมครูผู้ปกครองฯ 28 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 28 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
492 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่ป่วย) 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 5 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
493 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่ป่วย) 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
494 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมพัสดุ 28 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 28 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
495 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ 22 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 22 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
496 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.5 27 กันยายน 2565 เวลา 07:50:00 น. 27 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
497 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งROV 19 กันยายน 2565 เวลา 15:50:00 น. 19 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
498 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ิติดตามการแก้ไขผลการเรียน 16 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. 16 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
499 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ จัดเตรียมงานวันเยาวชน 15 กันยายน 2565 เวลา 18:00:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
500 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.5 23 กันยายน 2565 เวลา 07:50:00 น. 23 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
501 ศิริญาณี ดาวดิษฐ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา งานมุฑิตาจิต กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 15 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
502 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 20 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
503 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการครู 13 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
504 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 14 กันยายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 14 กันยายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
505 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมแข่งขัน ROV 15 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
506 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินรองผู้อำนวยการ 16 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 16 กันยายน 2565 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
507 สมควร ภู่ทอง หอประชุมใหญ่ มอบเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์และโคงงานSTEM 16 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 16 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
508 นวพร แสงนาค หอประชุมใหญ่ เรื่อง การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 15 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
509 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา เรื่อง การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 14 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 14 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
510 นวพร แสงนาค หอประชุมใหญ่ เรื่อง การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.5 13 กันยายน 2565 เวลา 07:45:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
511 นวพร แสงนาค หอประชุมใหญ่ การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 12 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 12 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
512 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 13 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
513 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ สอนเสริมทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:30:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
514 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ งานวันเยาวชน 22 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 22 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
515 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 7 กันยายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
516 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการย้ายสถานศึกษา 6 กันยายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 14:50:00 น. อนุมัติ
517 ชวิสา คำชม หอประชุมใหญ่ งานทานาบาตะ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
518 ศิริพร ช่วงไชยยะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมพิจารณาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8 กันยายน 2565 เวลา 13:45:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
519 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 6 กันยายน 2565 เวลา 13:50:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 15:20:00 น. อนุมัติ
520 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม วpa 6 กันยายน 2565 เวลา 15:00:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
521 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมิน วpa 21 กันยายน 2565 เวลา 04:30:00 น. 22 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
522 ณัฐวุฒิ ทองประทับ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระ 7 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 7 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
523 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมนักเรียนกิจกรรมเอแม็ท 2 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 2 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
524 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวการทดสอบ TOFEL สำหรับนักเรียน ม.6 8 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 15:29:00 น. อนุมัติ
525 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ม 1 20 กันยายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
526 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา บริจาคโลหิต 13 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 12:16:00 น. อนุมัติ
527 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ ม 1 20 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
528 วรวิช หล้าจังของ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้กำกับรด. 1 กันยายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 1 กันยายน 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
529 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา วันเยาวชน 1 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. 1 กันยายน 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
530 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา งานวันเยาวชน 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:40:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
531 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรียนการสอนยุวกาชาด ม.2 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
532 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 6 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 09:30:00 น. อนุมัติ
533 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 5 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 5 กันยายน 2565 เวลา 09:30:00 น. อนุมัติ
534 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
535 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
536 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ หอประชุมใหญ่ แจกเกียรติบัตร การแข่งขันทักษธประเภทต่างๆ ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
537 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูระดับชั้น ม.5 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15:20:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
538 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม กกต 1 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 1 กันยายน 2565 เวลา 15:50:00 น. อนุมัติ
539 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ หอประชุมใหญ่ แจกเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. ยกเลิก
540 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานเกษียณ2565 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 29 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
541 พิญาภรณ์ บำรุงดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุม หัวข้อ IIT 29 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 29 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
542 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
543 วิลาวรรณ วัดประตูมอล หอประชุมใหญ่ กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
544 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 2 กันยายน 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
545 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
546 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ลูกเสือเนต 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09:05:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10:35:00 น. อนุมัติ
547 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการใช้เงินโครงการเรียนฟรี ของระดับชั้น ม.5 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:50:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15:50:00 น. อนุมัติ
548 วราพร อนันตวงศ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียน ม.4 23 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08:09:00 น. อนุมัติ
549 วราพร อนันตวงศ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูที่ปรึกษา ม.4 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. 22 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
550 ณัฐพล น้อยเลิศ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีไหวครูดนตรีไทย 8 กันยายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
551 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการ สพม.พลอต 22 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
552 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่ม 17 สิงหาคม 2565 เ