ตรวจสอบ
ลำดับ ผู้จอง ห้องประชุม หัวข้อ เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา สถานะ พิมพ์
1 วิภาดา ทองวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมอบรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชั้น ม.5-6 22 สิงหาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 22 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. รออนุมัติ
2 วิภาดา ทองวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ กิจกรรมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. รออนุมัติ
3 วิภาดา ทองวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ กิจกรรมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. รออนุมัติ
4 วิภาดา ทองวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับการนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. รออนุมัติ
5 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ห้องประชุมวิชาการ ประชุมนักศึกษา 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:35:00 น. 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:20:00 น. รออนุมัติ
6 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสวดมนต์ โอเอ้วิหารราย 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:45:00 น. 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:10:00 น. รออนุมัติ
7 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมจัดทำคู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบการรายงาน ITA 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. รออนุมัติ
8 พิญาภรณ์ บำรุงดี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมิน ITA สถานศึกษา 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:20:00 น. 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:20:00 น. รออนุมัติ
9 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ห้องประชุมวิชาการ กลุ่มภาษาไทย 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
10 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ร่างบันทึกสัญญาก่อสร้างอาคาร 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00:00 น. 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
11 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรียนการสอนยุวกาชาด ชั้น ม.2 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:50:00 น. 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:35:00 น. อนุมัติ
12 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา รับรองนักเรียนจากงานกีฬาสีภายในโรงเรียน 2567 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 9 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
13 พิญาภรณ์ บำรุงดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินคุณธรรมความโปร่งของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
14 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา แต่งตัวนักแสดง 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 04:00:00 น. 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
15 กันตภัทร เกตุดี หอประชุมใหญ่ กิจกรรมสืบสานมรดกไทย 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:00:00 น. 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
16 วิรุณยุพา รักเรือง หอประชุมใหญ่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 20 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
17 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 14 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
18 พิญาภรณ์ บำรุงดี ห้องประชุมวิชาการ ประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
19 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมจัดการดำเนินงานสาธารณูปโภค งานZero waste school และงานอนามัยโรงเรียน 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
20 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ เทคโนโลยีทางการศึกษา สอบครูอาชีวะ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 31 สิงหาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
21 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ เทคโนโลยีทางการศึกษา สอบ ก.พ. 25 สิงหาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 25 สิงหาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
22 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
23 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ห้องประชุมวิชาการ จัดทำข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
24 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมการกรอกข้อมูลในระบบทุนเสมอภาค 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
25 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม นักเรียน 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:55:00 น. 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
26 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมนักเรียนละครประวัติศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
27 พิมลรัตน์ ละม่อม เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนต้านทุจริต 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:01:00 น. 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:01:00 น. อนุมัติ
28 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ห้องประชุมวิชาการ ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาหาร 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
29 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ซ้อมรำมังคละ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
30 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
31 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ สหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
32 กรณิกา ล ห้องประชุมวิชาการ การนิเทศติดตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:30:00 น. อนุมัติ
33 วิภาดา ทองวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมสืบสานมรดกไทย (ห้องแต่งตัวนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม) 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:00:00 น. 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:59:00 น. อนุมัติ
34 วิภาดา ทองวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมสืบสานมรดกไทย 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
35 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
36 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
37 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ ครูจินตนา (ครูอาวุโส จร) ขอใช้สถานที่จัดงานแต่งงานลูกชาย (ผอ.อนุมัติให้ใช้สถานที่แล้ว) 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
38 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
39 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. อนุมัติ
40 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ้ซ้อมรำ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
41 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
42 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
43 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
44 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
45 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
46 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
47 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมรำ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
48 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:26:00 น. อนุมัติ
49 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ กิจกรรมเทศมหาชาติ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
50 นิภาพร เพียงจันทร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
51 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:06:00 น. 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
52 พิมลรัตน์ ละม่อม เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนต้านทุจริต 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:59:00 น. 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:01:00 น. อนุมัติ
53 ปมณฑ์ จันทา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2567 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
54 วิภาดา ทองวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
55 วรรณกานต์ คันธี หอประชุมใหญ่ ประชุมกีฬาสี 2567 30 มิถุนายน 2567 เวลา 14:30:00 น. 30 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
56 ชลดา คงบาง หอประชุมใหญ่ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00:00 น. 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
57 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และงาน อย.น้อย 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
58 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม STEM 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 27 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
59 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา บริจาคโลหิต 1 สิงหาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 1 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
60 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00:00 น. 27 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
61 ภัทรารัตน์ พึ่งชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมยุวกาชาด ม.2 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10:10:00 น. 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
62 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00:00 น. 26 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
63 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา โครงงาน STEM PROJECT 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
64 พิมลรัตน์ ละม่อม เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนต้านทุจริต 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. 24 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
65 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ชมพูพันธ์ุทิพย์ หลักสูตรต้านทุจริต 23 มิถุนายน 2567 เวลา 16:45:00 น. 23 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
66 กันตภัทร เกตุดี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระวางแผนจัดกิจวันสุนทรภู่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30:00 น. 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
67 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปรึกษาหารืองานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30:00 น. 19 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
68 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ผู้อำนวยการนัดหมายนักเรียน หลักสูตรต้านทุจริต 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
69 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมหลักสูตรต้านทุรจริต 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
70 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสภาสมัยสามัญ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
71 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ พิธีไหว้ครูและมอบเข็มสัญลักษณ์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 20 มิถุนายน 2567 เวลา 07:00:00 น. 20 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
72 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมโครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั้่น 25 มิถุนายน 2567 เวลา 12:05:00 น. 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
73 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฎิบัติงานราชการ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 20 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
74 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ห้องประชุมวิชาการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00:00 น. 14 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
75 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายภาษาม.4 17 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 17 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
76 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ หอประชุมใหญ่ ค่ายภาษาม.4 17 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 17 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
77 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนไว้ทรงผมนักเรียนเพศทางเลือก ม.1 -ม.6 20 มิถุนายน 2567 เวลา 12:30:00 น. 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
78 จันทร์จิรา สกุลณมรรคา หอประชุมใหญ่ ประชุมกอง ม.2 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10:10:00 น. 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11:15:00 น. อนุมัติ
79 จันทร์จิรา สกุลณมรรคา หอประชุมใหญ่ ประชุมกอง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00:00 น. 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
80 สิริพร จวนอาจ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10:10:00 น. 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
81 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีไหว้ครูและมอบเข็มสัญลักษณ์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 20 มิถุนายน 2567 เวลา 06:00:00 น. 20 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
82 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีไหว้ครูและมอบเข็มสัญลักษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 19 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00:00 น. 19 มิถุนายน 2567 เวลา 19:00:00 น. อนุมัติ
83 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ซ้อมพิธีไหว้ครูและมอบเข็มสัญลักษณ์ ม.1 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 18 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
84 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ซ้อมพิธีไหว้ครูและมอบเข็มสัญลักษณ์ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 13 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
85 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมสานสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 17 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
86 วรรธน์ธนัฐ คุ้มสุพรรณ ชมพูพันธ์ุทิพย์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 12 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
87 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 30 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
88 ปรัศณียา ปั้นทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม2 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:10:00 น. 12 มิถุนายน 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
89 นิภาพร เพียงจันทร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมยุวกาชาด 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00:00 น. 12 มิถุนายน 2567 เวลา 11:00:00 น. ยกเลิก
90 ปรัศณียา ปั้นทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม2 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:10:00 น. 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
91 จันทร์จิรา สกุลณมรรคา หอประชุมใหญ่ สอนลูกเสือ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00:00 น. 12 มิถุนายน 2567 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
92 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนว ม.6 มช 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:30:00 น. 13 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
93 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม 14 มิถุนายน 2567 เวลา 12:30:00 น. 14 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
94 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30:00 น. 30 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
95 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00:00 น. 18 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
96 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมแนะแนวจาก มทบ.39 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00:00 น. 10 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
97 โชคชัย ประธาน หอประชุมใหญ่ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
98 โชคชัย ประธาน เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
99 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมปรึกษาหารืองานระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 2 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14:30:00 น. 7 มิถุนายน 2567 เวลา 15:29:00 น. อนุมัติ
100 กันตภัทร เกตุดี หอประชุมใหญ่ พิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษาไทย ม.1 15 มิถุนายน 2567 เวลา 07:00:00 น. 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
101 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยม.1 15 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30:00 น. 15 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
102 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียน ม.1- ม.6 21 มิถุนายน 2567 เวลา 07:00:00 น. 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
103 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมปรึกษาหารืองานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30:00 น. 7 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
104 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต และการประเมิน PISA 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
105 กันตภัทร เกตุดี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระฯ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 6 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
106 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ ห้องประชุมวิชาการ การจัดกิจกรรม Gifted ม.ปลาย 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15:40:00 น. 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
107 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00:00 น. 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
108 วิมลมาศ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเกาหลี Rise-Up Thailand 2024 ครั้งที่ 2 16 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. 16 สิงหาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
109 อัญชลี เพ็ชรอ่อน เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันวาดภาพระบายสีวันงดสูบบุหรี่โลก 4 มิถุนายน 2567 เวลา 12:55:00 น. 4 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
110 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารโรงเรียนจ่านกร้อง 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:45:00 น. 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
111 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30:00 น. 4 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
112 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ แนวทางการประเมิน PISA 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:10:00 น. 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
113 นิภาพร เพียงจันทร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 14 มิถุนายน 2567 เวลา 07:00:00 น. 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
114 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ เสนา ม.2 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00:00 น. 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
115 ปรัศณียา ปั้นทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม2 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10:10:00 น. 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
116 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ กิจกรรมลูกเสือ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:55:00 น. 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
117 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ บันทึกข้อตกลง 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00:00 น. 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
118 กรณิกา ล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างอาคารเรียน 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:29:00 น. อนุมัติ
119 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมวิชาการ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
120 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
121 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุม กยศ. รายใหม่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
122 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมชี้เเจงการรื้อถอนและสร้างอาคาร 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
123 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมชุมชนประตูเมือง เรื่องการรื้อถอนและสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
124 ปรัศณียา ปั้นทอง หอประชุมใหญ่ ยุวกาชาด ม2 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:11:00 น. 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
125 วารี ประภาธนานันท์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครู 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30:00 น. 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
126 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาการ ( ม.3 บ่าย และ ม.6 เช้า ) 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
127 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม. 3 26 มิถุนายน 2567 เวลา 12:55:00 น. 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
128 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม. 3 19 มิถุนายน 2567 เวลา 12:55:00 น. 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
129 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม. 3 12 มิถุนายน 2567 เวลา 12:55:00 น. 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
130 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 5 มิถุนายน 2567 เวลา 12:55:00 น. 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
131 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:55:00 น. 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
132 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:40:00 น. 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
133 จันทร์จิรา สกุลณมรรคา เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00:00 น. 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
134 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกิจการนักเรียน 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:01:00 น. 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
135 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
136 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงาน 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
137 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการแก้ไขผลการเรียน 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
138 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ หอประชุมใหญ่ แก้ไขผลการเรียน 0 ร มส 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
139 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าค่ายแก้ 0 ร มส 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
140 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าค่ายแก้ 0 ร มส 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
141 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ หอประชุมใหญ่ ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
142 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณาการเรียนซ้ำชั้น 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00:00 น. 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
143 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ปฐมนิเทศนิเทศนักเรียน ม.6 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
144 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
145 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมคุณธรรม นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
146 อัญชลี เพ็ชรอ่อน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน 24 เมษายน 2567 เวลา 09:00:00 น. 24 เมษายน 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
147 อัญชลี เพ็ชรอ่อน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการดำเนินงาน 23 เมษายน 2567 เวลา 09:30:00 น. 23 เมษายน 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
148 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา รสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา38 ค.(2)) 7 เมษายน 2567 เวลา 07:00:00 น. 7 เมษายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
149 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา รับมอบตัวนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567 6 เมษายน 2567 เวลา 07:00:00 น. 6 เมษายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
150 นิภาพร เพียงจันทร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมความพร้อมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 21:39:00 น. 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
151 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 gifted 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:30:00 น. 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
152 นิภาพร เพียงจันทร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินความพร้อมและพัมนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:30:00 น. อนุมัติ
153 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป และนักเรียนไม่มีที่เรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 26 มีนาคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 26 มีนาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
154 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 28 มีนาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 28 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
155 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 5 เมษายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 5 เมษายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
156 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 5 เมษายน 2567 เวลา 08:00:00 น. 5 เมษายน 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
157 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09:30:00 น. 26 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
158 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกรรมการบริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 22 มีนาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
159 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป และนักเรียนไม่มีที่เรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 25 มีนาคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 25 มีนาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
160 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงาน 20 มีนาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 20 มีนาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
161 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 มีนาคม 2567 เวลา 06:30:00 น. 20 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
162 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ การวางแผนการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี 2567 19 มีนาคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 19 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
163 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2567 19 มีนาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 19 มีนาคม 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
164 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ปี 2567 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 14 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
165 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 14 มีนาคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 14 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
166 สิรินดา เจริญชอบ เทคโนโลยีทางการศึกษา แจกเอกสารปพ.1 และปพ.3 แก่นักเรียน ระดับชั้น ม. 6 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 29 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
167 สิรินดา เจริญชอบ หอประชุมใหญ่ แจกเอกสารปพ.1 และปพ.3 แก่นักเรียน ระดับชั้น ม. 3 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 29 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
168 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกรรมการสถานศึกษา 15 มีนาคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 15 มีนาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
169 วารี ประภาธนานันท์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 18 มีนาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 18 มีนาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
170 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 มีนาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 18 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
171 พจมาน สุปิ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11 มีนาคม 2567 เวลา 12:50:00 น. 11 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
172 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 มีนาคม 2567 เวลา 11:01:00 น. 11 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
173 ธีรวุฒ ยันยง ชมพูพันธ์ุทิพย์ จัดเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/67 11 มีนาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 11 มีนาคม 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
174 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2566 14 มีนาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 14 มีนาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
175 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการงานหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 21 มีนาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 21 มีนาคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
176 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 8 มีนาคม 2567 เวลา 11:01:00 น. 8 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
177 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี 22 มีนาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 22 มีนาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
178 นิติพงษ์ สกุณา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 15 มีนาคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 15 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
179 นิติพงษ์ สกุณา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมฝ่ายบริหาร 12 มีนาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 12 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
180 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มบริหารทั่วไป 8 มีนาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 8 มีนาคม 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
181 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 8 มีนาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 8 มีนาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
182 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ครูที่ปรึกษา ม.1 4 มีนาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 4 มีนาคม 2567 เวลา 08:29:00 น. อนุมัติ
183 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ จัดครูที่ปรึกษาม.3ปี2567 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 6 มีนาคม 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
184 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู ม.2 4 มีนาคม 2567 เวลา 09:00:00 น. 4 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
185 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมทำใบอนุญาตใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์นักเรียน 7 มีนาคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 7 มีนาคม 2567 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
186 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ หัวหน้าระดับชั้นเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1 มีนาคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 1 มีนาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
187 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะกรรมการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 30 มีนาคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 30 มีนาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
188 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00:00 น. 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
189 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ เชิญประชุมการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
190 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงาน 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30:00 น. อนุมัติ
191 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา รับ-ส่ง ยอดเงินและอุปกรณ์ผ้าป่า ม.2 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
192 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเรื่องคัดเลือกหนังสือ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
193 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประเมินครูผู้ช่วยและพัฒนาอย่างเข้ม 5 มีนาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 5 มีนาคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
194 พีระพงษ์ ปัญญา ชมพูพันธ์ุทิพย์ สรุปงบเหลือจ่าย 2566 ประมาณการงบฯ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:30:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
195 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุคณะทำงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00:00 น. 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
196 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ มทบ39 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
197 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขัน Speed Cubing ของชมรมลูกบาศก์ไทย 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
198 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา แจกเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางภาษา 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:55:00 น. อนุมัติ
199 ธีรวุฒ ยันยง เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายสร้างนักคณิต วิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00:00 น. 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
200 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้ กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
201 อุรวี สอนสุภาพ ห้องประชุมวิชาการ คัดเลือกยอดเยาวชนคนดีศรีจ่านกร้องระดับ ม.1 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
202 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เก็บตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าพิธีปัจฉิมนิเทศ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:20:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
203 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ หอประชุมใหญ่ เตรียมจัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
204 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
205 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:30:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
206 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ วันเยาวชน 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:30:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
207 วิภาดา ทองวัฒน์ หอประชุมใหญ่ ติวโอเน็ต ม.3 ภาษาไทย 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
208 วิภาดา ทองวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ต ม.3 ภาษาไทย 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
209 วิภาดา ทองวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ต ม.3 ภาษาไทย 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
210 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:50:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
211 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:50:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
212 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:50:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
213 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด มี.3 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:50:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
214 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ต ม.3 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
215 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกยอดเยาวชนคนดี 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:39:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
216 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม สหวิทยาเขตวังจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2566 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:29:00 น. อนุมัติ
217 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกยอดเยาวชนคนดี ม.2 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:30:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
218 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:30:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
219 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมฝ่ายบริหาร 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00:00 น. 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
220 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกนร.ยอดคนดี ศรีจ่านกร้องม.3 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
221 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณางบประมาณปี 2566 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:30:00 น. 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
222 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ปกครอง ม.2 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
223 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูผู้สอน IS 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
224 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา นำเสนอผลงาน IS 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
225 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ การดำเนินกิจกรรมเปิดบ้าน gifted 30 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 30 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
226 วารี ประภาธนานันท์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยศาสตร์ฯ 29 มกราคม 2567 เวลา 08:20:00 น. 29 มกราคม 2567 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
227 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ของสหวิทยาเขตวังจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2566 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
228 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา นำเสนอ STEM 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
229 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
230 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ภายในโรงเรียนจ่านกร้อง (จองเวลาเพิ่ม) 29 มกราคม 2567 เวลา 12:00:00 น. 29 มกราคม 2567 เวลา 14:29:00 น. อนุมัติ
231 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมครูสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 มกราคม 2567 เวลา 08:00:00 น. 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
232 เบญจรงค์ สนธิทิม หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์ค่าย 25 มกราคม 2567 เวลา 02:45:00 น. 25 มกราคม 2567 เวลา 03:40:00 น. อนุมัติ
233 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ วันเยาวชน 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
234 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเพื่อหารือ และชี้แจ้งแนวทางการแก้ไขผลการเรียน (0 ร มส) 25 มกราคม 2567 เวลา 08:20:00 น. 25 มกราคม 2567 เวลา 09:20:00 น. อนุมัติ
235 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมจากศูนย์สุขภาพจิต 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
236 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนพลศึกษา 25 มกราคม 2567 เวลา 11:10:00 น. 25 มกราคม 2567 เวลา 11:55:00 น. อนุมัติ
237 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 2 ให้กับ ยุวกาชาด ม.1 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:40:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
238 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ สรุปความรู้ 24 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 24 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
239 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ จัดกลุ่มพัฒนาทักษะ 24 มกราคม 2567 เวลา 08:25:00 น. 24 มกราคม 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
240 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงการJica 23 มกราคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
241 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เปิดบ้าน gifted ม.ปลาย 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07:00:00 น. 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
242 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ภายในโรงเรียนจ่านกร้อง 29 มกราคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 29 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
243 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การรับการนิเทศโครงการคุณธรรม สร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 30 มกราคม 2567 เวลา 12:00:00 น. 30 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
244 วิมลมาศ ศิริวัฒน์ หอประชุมใหญ่ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี Rise Up Thailand 2024 23 มกราคม 2567 เวลา 09:30:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
245 กันตภัทร เกตุดี หอประชุมใหญ่ นัดหมายนักเรียนม.1 เรื่องค่ายภาษาไทย 25 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 25 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
246 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 27 มกราคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 28 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
247 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมสมาคมศิษย์เก่า 18 มกราคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 18 มกราคม 2567 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
248 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ (Gifted) 21 มกราคม 2567 เวลา 13:30:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
249 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรมสุขภาพนักเรียน 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
250 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมนิสิตเตรียมงานศิลปหัตถกรรม 15 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. 15 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
251 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.2 26 มกราคม 2567 เวลา 14:40:00 น. 26 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
252 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการฝ่านสวัสดิการงานกีฬาวันครู 12 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 12 มกราคม 2567 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
253 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ผลการเรียน ชั้นม.6 25 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 25 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
254 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ การประชุมชี้แจงแก้ผลการเรียนของนักเรียน ชั้นม.4, ม.5 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:45:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
255 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ผลการเรียน ชั้นม.3 29 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 29 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
256 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ การประชุมชี้แจงแนวทางแก้ผลการเรียนนักเรียนม.2 26 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 26 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
257 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 71 ปีการศึกษา 2566 11 มกราคม 2567 เวลา 12:55:00 น. 11 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
258 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูม.3 15 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 15 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
259 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ห้องทานข้าวของวิทยากรอบรมฝึกทักษะม.3 24 มกราคม 2567 เวลา 11:00:00 น. 24 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
260 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ห้องทานข้าวของวิทยากรอบรมฝึกทักษะม.3 23 มกราคม 2567 เวลา 11:00:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
261 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมความคืบหน้างานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 10 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 10 มกราคม 2567 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
262 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนพลศึกษา 10 มกราคม 2567 เวลา 12:05:00 น. 10 มกราคม 2567 เวลา 12:51:00 น. อนุมัติ
263 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนพลศึกษา 10 มกราคม 2567 เวลา 09:20:00 น. 10 มกราคม 2567 เวลา 10:09:00 น. อนุมัติ
264 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด มี.3 10 มกราคม 2567 เวลา 12:55:00 น. 10 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
265 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา สภา 12 มกราคม 2567 เวลา 08:40:00 น. 12 มกราคม 2567 เวลา 16:40:00 น. อนุมัติ
266 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา สภา 16 มกราคม 2567 เวลา 08:40:00 น. 16 มกราคม 2567 เวลา 16:40:00 น. อนุมัติ
267 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา สภา 15 มกราคม 2567 เวลา 08:40:00 น. 15 มกราคม 2567 เวลา 16:40:00 น. อนุมัติ
268 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมนักแสดงละครประวัติศาสตร์ 8 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 8 มกราคม 2567 เวลา 15:20:00 น. อนุมัติ
269 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราวฯ 8 มกราคม 2567 เวลา 15:45:00 น. 8 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
270 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ หอประชุมใหญ่ จัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 10 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 19 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
271 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ตรวจข้อสอบการอ่านเขียน ระดับชั้น ม.1-6 8 มกราคม 2567 เวลา 10:00:00 น. 8 มกราคม 2567 เวลา 12:55:00 น. อนุมัติ
272 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ เกณฑ์การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 11 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 11 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
273 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง 1/2567 9 มกราคม 2567 เวลา 09:30:00 น. 9 มกราคม 2567 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
274 เบญจรงค์ สนธิทิม หอประชุมใหญ่ เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย 9 มกราคม 2567 เวลา 12:30:00 น. 9 มกราคม 2567 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
275 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวA level 31 มกราคม 2567 เวลา 07:00:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
276 ณัฐพล น้อยเลิศ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:15:00 น. 9 มกราคม 2567 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
277 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดโครงงานห้องเรียนสีขาวม.3จำนวน13ห้อง 22 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 22 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
278 ศิริลักษณ์ สัญญะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 4 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 4 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
279 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ นำเสนอห้องเรียนคุณธรรม 25 มกราคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 25 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
280 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมให้ความรู้ไซเบอร์ กิจกรรมยุวกาชาด ม.1 10 มกราคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 10 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
281 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 3 มกราคม 2567 เวลา 12:00:00 น. 3 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
282 ศิริลักษณ์ สัญญะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณาคัดเลือก บริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 4 มกราคม 2567 เวลา 09:30:00 น. 4 มกราคม 2567 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
283 ศิริลักษณ์ สัญญะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิจารณาคัดเลือก บริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 3 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. 3 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ยกเลิก
284 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 2 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
285 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มกราคม 2567 เวลา 14:45:00 น. 4 มกราคม 2567 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
286 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมงานวันครู งานปีใหม่ 2 มกราคม 2567 เวลา 14:30:00 น. 2 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
287 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 10 มกราคม 2567 เวลา 10:10:00 น. 10 มกราคม 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
288 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 3 มกราคม 2567 เวลา 10:10:00 น. 3 มกราคม 2567 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
289 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ การสอนเสริมม.3 6 มกราคม 2567 เวลา 12:40:00 น. 6 มกราคม 2567 เวลา 13:20:00 น. อนุมัติ
290 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 30 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
291 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา บันทึกข้อตกลง MOU 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
292 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 23 มกราคม 2567 เวลา 08:20:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 13:45:00 น. อนุมัติ
293 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 24 มกราคม 2567 เวลา 08:20:00 น. 24 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
294 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
295 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสำนักอำนวยการ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 25 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
296 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมงานพัสดุ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 22 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
297 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกีฬาพิษณุโลกเกมส์ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 25 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
298 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานโรงเรียนสีขาว 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 22 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
299 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมติว A-Level TGA-Eng ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 มกราคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 3 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
300 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 21 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
301 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
302 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ วินัย พฤติกรรมนักเรียน และมาตรการการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เลี้ยงสังสรรค์ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2567 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
303 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 20 ธันวาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
304 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 21 ธันวาคม 2566 เวลา 11:07:00 น. 21 ธันวาคม 2566 เวลา 11:57:00 น. อนุมัติ
305 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13:55:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14:40:00 น. อนุมัติ
306 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 20 ธันวาคม 2566 เวลา 12:05:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 12:50:00 น. อนุมัติ
307 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09:20:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10:05:00 น. อนุมัติ
308 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการบรรยายกฎหมายครอบครัวสัญจร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 11 มกราคม 2567 เวลา 13:00:00 น. 11 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
309 นวพร แสงนาค ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมชี้แจง เรื่องกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบการสอบกลางภาค (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 21 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
310 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานหลักสูตรและIS 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 19 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
311 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 23 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. 23 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
312 พีระพงษ์ ปัญญา ห้องประชุมวิชาการ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2568 ค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน 17 ธันวาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
313 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
314 วารี ประภาธนานันท์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมครูผู้สอนรายวิชา IS 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 14 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
315 ป.ปัทมา สูงพรม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตอนรับคณะครูจากโรงเรียนดอนตาลวิทยา 15 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 15 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
316 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงบประมาณและงานบุคคล 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
317 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 13 ธันวาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
318 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13:51:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14:43:00 น. อนุมัติ
319 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 13 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 12:53:00 น. อนุมัติ
320 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:15:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10:09:00 น. อนุมัติ
321 พัชรินทร์ รั้งท้วม ห้องประชุมวิชาการ ประชุมระดับชั้น 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
322 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 18 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
323 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meetiong เรื่อง สถานศึกษาปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
324 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุกลุ่มสาระ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 17:40:00 น. อนุมัติ
325 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนจ่านกร้อง 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:25:00 น. อนุมัติ
326 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมวิชาการ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
327 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
328 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 14 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
329 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11:55:00 น. อนุมัติ
330 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตฯ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
331 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
332 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14:18:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16:18:00 น. อนุมัติ
333 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14:13:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16:14:00 น. อนุมัติ
334 พัชรินทร์ รั้งท้วม ห้องประชุมวิชาการ ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
335 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรียนการสอนยุวกาชาด ม.2 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
336 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:53:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:44:00 น. อนุมัติ
337 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 2 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
338 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 2 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
339 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 8 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
340 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
341 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายยุวกาชาด ม.1 19 มกราคม 2567 เวลา 06:00:00 น. 19 มกราคม 2567 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
342 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:55:00 น. อนุมัติ
343 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้จัดการเรียนการสอนพลศึกษา 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:15:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. อนุมัติ
344 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประขุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00:00 น. 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
345 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ กิจกรรมลูกเสือ ม.1 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
346 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมรับการนิเทศ สพม.พลอต 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
347 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมรับการนิเทศ สพม.พลอต 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
348 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมรับการนิเทศ สพม.พลอต 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
349 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
350 ณัฐวุฒิ ทองประทับ เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
351 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
352 ธปนีย์ จันทร์ถม เทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
353 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา กองกลางดำเนินการสอบธรรมศึกษา 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
354 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
355 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
356 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
357 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
358 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมรองผู้อำนวยการ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
359 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
360 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
361 เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย หอประชุมใหญ่ ใช้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:15:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:45:00 น. อนุมัติ
362 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
363 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
364 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ หอประชุมใหญ่ จัดกิวันคริสต์มาสนานาชาติ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
365 วิลาวรรณ วัดประตูมอล ชมพูพันธ์ุทิพย์ การเข้าค่ายพักแรม 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:50:00 น. 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
366 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
367 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
368 กันต์กมล กันธะมา เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมพร้อมทัศนศึกษา ม.5 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 03:30:00 น. อนุมัติ
369 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานสานสัมพันธ์ - บ้านโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
370 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ แข่งขันคณิตศาสตร์ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:33:00 น. อนุมัติ
371 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันคณิตศาสตร์ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
372 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ปกครอง ม.2 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:28:00 น. 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
373 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมละครประวัติศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
374 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:15:00 น. อนุมัติ
375 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
376 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ เทศน์มหาชาติ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
377 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
378 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
379 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
380 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
381 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 30 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 30 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
382 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 23 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
383 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 2 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 2 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
384 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
385 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
386 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
387 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
388 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
389 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ สอนเสริมม.3 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
390 อุรวี สอนสุภาพ หอประชุมใหญ่ อบรมนักเรียนคาบปกครอง ม.1 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
391 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ คาบปกครองม.3 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
392 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
393 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
394 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 30 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 30 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
395 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 23 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 23 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
396 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม3 9 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 9 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
397 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม3 2 มกราคม 2567 เวลา 13:50:00 น. 2 มกราคม 2567 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
398 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
399 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
400 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม3 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
401 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
402 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
403 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
404 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
405 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 20 ธันวาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
406 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
407 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
408 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ปกครอง ม.2 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
409 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
410 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.2 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
411 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
412 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับครูย้าย 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
413 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครั้งที่6/2566 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 30 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
414 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา รับครูใหม่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
415 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านกร้อง 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
416 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายของ ผอ. สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
417 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินรองผู้อำนวยการ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
418 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมรองผู้อำนวยการ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
419 ธปนีย์ จันทร์ถม ห้องประชุมวิชาการ การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
420 วารี ประภาธนานันท์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 10 ตุลาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
421 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียนม.6 เปิดภาคเรียนใหม่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
422 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริมติว TGAT 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
423 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
424 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา การลงทะเบียนสอบแก้ตัว 1/2566 ครั้งที่ 1 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
425 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 ตุลาคม 2566 เวลา 20:00:00 น. 10 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
426 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
427 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ งานสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก 6 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 6 ตุลาคม 2566 เวลา 22:00:00 น. อนุมัติ
428 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ เงินเดือน 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 3 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
429 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 4 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
430 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมการแสดงงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 30 กันยายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 30 กันยายน 2566 เวลา 21:00:00 น. อนุมัติ
431 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครั้งที่ 4/2566 29 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 29 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
432 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนเงินเดือน 29 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 30 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
433 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนจ่านกร้อง 22 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 22 กันยายน 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
434 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การลงทะเบียนการแก้ไขผลการเรียน 25 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 25 กันยายน 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
435 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 28 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 28 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
436 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 19 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. 19 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
437 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 กันยายน 2566 เวลา 14:30:00 น. 18 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
438 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรม Learning With iPad และนําเสนอ โครงการห้องเรียน iLearning Lab 28 กันยายน 2566 เวลา 12:30:00 น. 28 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
439 รุ่งนภา ฟาทะจักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ Data-Sci 22 กันยายน 2566 เวลา 11:30:00 น. 22 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
440 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน หอประชุมใหญ่ ยุวกาชาด ม.2 13 กันยายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
441 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 12 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. 12 กันยายน 2566 เวลา 16:45:00 น. อนุมัติ
442 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย 15 กันยายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 15 กันยายน 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
443 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม PA 13 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
444 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 15 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 15 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
445 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย 6 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ยกเลิก
446 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณ 4 กันยายน 2566 เวลา 14:00:00 น. 4 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
447 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระฯ 1 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. 1 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
448 ธีรวุฒ ยันยง เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 5 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
449 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา อัดคลิปวิดีโอส่งประกวดการแข่งขันคีตะมวยไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2566 1 กันยายน 2566 เวลา 13:00:00 น. 1 กันยายน 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
450 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานห้องเรียนคุณธรรม สำหรับผู้บริหารและครู 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 9 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
451 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ CPR 11 กันยายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 11 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
452 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับครูบรรจุใหม่จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
453 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ “ท่านจ่านกร้อง” ประจำปีการศึกษา 2566 (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4)) 7 กันยายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 7 กันยายน 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
454 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งขันคณิตศาสตร์ 7 กันยายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 7 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
455 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD 8 กันยายน 2566 เวลา 14:10:00 น. 8 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
456 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD 5 กันยายน 2566 เวลา 14:10:00 น. 5 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
457 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ หอประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD 4 กันยายน 2566 เวลา 14:10:00 น. 4 กันยายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
458 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
459 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 13 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
460 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 6 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
461 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
462 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
463 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 13 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
464 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 6 กันยายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
465 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
466 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ ม.3 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
467 ปราณี เกิดเชื้อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 28 สิงหาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
468 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
469 กันต์กมล กันธะมา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมระดับชั้น ม.5 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 21 สิงหาคม 2566 เวลา 17:30:00 น. อนุมัติ
470 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมิน PA 4 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 8 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
471 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
472 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ 16 กันยายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 17 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
473 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมสถานที่พิธีไหว้ครูดนตรีไทย 13 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 18:30:00 น. อนุมัติ
474 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ไหว้ครูดนตรีไทย 14 กันยายน 2566 เวลา 06:00:00 น. 14 กันยายน 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
475 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครือข่ายผูปกครอ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
476 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
477 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ หอประชุมใหญ่ ต้อนรับสถานทูตญี่ปุ่น 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
478 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับสถานทูตญี่ปุ่น 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
479 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 15 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
480 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
481 ปิยพงษ์ อินทร์จักร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ลงนามสัญญาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 66 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
482 คมสันต์ สุขเอม เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมนักเรียนแจ้งเกณฑ์แข่งจรวดขวดน้ำ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 15:41:00 น. 8 สิงหาคม 2566 เวลา 16:20:00 น. อนุมัติ
483 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการชมรมครูผปค.รร.จ่านกร้อง 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
484 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดเตรียมและซักซ้อมงานวันภาษาไทย 5 สิงหาคม 2566 เวลา 14:20:00 น. 5 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
485 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม STEM 6 กันยายน 2566 เวลา 07:00:00 น. 6 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
486 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
487 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกวดวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
488 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาคัดเลือกต้นแบบนร.ครู ผู้บริหาร 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 3 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
489 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์(มอบเกียรติบัตร) 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:40:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
490 เนตรชนก วิชัยโน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
491 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมสืบสานมรดกไทย 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:35:00 น. อนุมัติ
492 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
493 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
494 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือต้านยาเสพติด 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:20:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
495 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 13 กันยายน 2566 เวลา 10:10:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
496 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือต้านยาเสพติด 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:25:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
497 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
498 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
499 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
500 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10:35:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11:20:00 น. อนุมัติ
501 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือเสนา ม.2 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:35:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:20:00 น. อนุมัติ
502 กันตภัทร เกตุดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
503 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงเปิดงานค่ายภาษา ม.4 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
504 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 2566 7 สิงหาคม 2566 เวลา 06:30:00 น. 8 สิงหาคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
505 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานอาคารสถานที่ (จัดกลุ่มผู้ดูแลอาคารสถานที่) 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
506 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องมาตรการการดูแลนักเรียนช่วงจัดกิจกรรมกีฬาสี 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
507 คมสันต์ สุขเอม เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมยาเสพติด 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:01:00 น. อนุมัติ
508 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การสัมภาษณ์คัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
509 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือ ม.1 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:01:00 น. 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
510 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
511 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
512 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือ ม.1 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
513 สุมิตรา โพธิ์ปลัด ห้องประชุมวิชาการ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ กพ. 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
514 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา สนามสอบ กพ. 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
515 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้เสียสละ จ.พิษณุโลก 27 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00:00 น. 27 มิถุนายน 2566 เวลา 22:00:00 น. อนุมัติ
516 สุนันทกูล มีพยุง เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
517 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกเสือ ม.1 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:50:00 น. 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
518 สายหยุด ธูปเหมือน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:15:00 น. 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
519 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสภาสมัยสามัญ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
520 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายผู้นำ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
521 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ พบผู้ว่า 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
522 ศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระฯ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:15:00 น. อนุมัติ
523 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรม 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
524 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ เตรียมการถ่ายทอดสด 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
525 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:05:00 น. 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:50:00 น. อนุมัติ
526 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:50:00 น. 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
527 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
528 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
529 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
530 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12:55:00 น. 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
531 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 26 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 26 กันยายน 2566 เวลา 15:39:00 น. อนุมัติ
532 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 19 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 19 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
533 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 12 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 12 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
534 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 5 กันยายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 5 กันยายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
535 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
536 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
537 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 15 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
538 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 8 สิงหาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
539 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
540 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
541 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
542 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
543 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวม.3 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13:50:00 น. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
544 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อบรบ การใช้E-library 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:00:00 น. 16 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
545 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 15 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09:15:00 น. อนุมัติ
546 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:00 น. 13 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
547 นทีกานต์ มาลัยทิพย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08:20:00 น. 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09:15:00 น. อนุมัติ
548 คมสันต์ สุขเอม เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมต้านภัยยาเสพติด 27 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30:00 น. 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ