ตรวจสอบ
ลำดับ ผู้จอง ห้องประชุม หัวข้อ เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา สถานะ พิมพ์
1 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียน ม.5 เรื่องการติดตาม 0 ร มส 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. รออนุมัติ
2 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกยอดเยาวชนคนดีศรีจ่านกร้อง ม.2 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:35:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:35:00 น. อนุมัติ
3 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียน ม.2 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
4 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การนำเสนองานการศึกษาค้นคว้า ls2 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:30:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
5 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู 27 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
6 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายยุวกาชาด ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
7 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมมารยาทไทยไประดับชาติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
8 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย 26 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
9 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 25 มกราคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
10 สุรินทร์ มีบางซื่อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประกวดโครงงานห้องเรียนคุณธรรมระดับชั้น ม.5 27 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
11 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสภานักเรียน 31 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 31 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
12 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม 25 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
13 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:00:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
14 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสภานักเรียน 30 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 30 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
15 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมสภานักเรียน 27 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
16 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
17 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนม.6 26 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
18 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสภา 20 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 09:20:00 น. อนุมัติ
19 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
20 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ อบรมประวัติศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
21 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อม การแสดงละครประวัติศาสตร์ 19 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
22 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนว ม.6 19 มกราคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
23 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 18 มกราคม 2566 เวลา 10:59:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 11:23:00 น. อนุมัติ
24 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ ประชุมนร.ทั้งระดับชั้นม.3 23 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 23 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
25 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุม 0 ร มส มผ 18 มกราคม 2566 เวลา 08:20:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 10:30:00 น. อนุมัติ
26 ฉัตรชนก วัทธพรรณ หอประชุมใหญ่ การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน 17 มกราคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 17 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
27 ณัฐพล น้อยเลิศ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมศิลปะหัตถกรรม 12 มกราคม 2566 เวลา 15:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
28 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ แข่งขัน 20 มกราคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
29 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ แข่งขัน 19 มกราคม 2566 เวลา 13:05:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
30 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ตม.3 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:10:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
31 ธปนีย์ จันทร์ถม เทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินครูผู้ช่วย 19 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
32 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 11 มกราคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
33 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 12 มกราคม 2566 เวลา 14:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 15:50:00 น. อนุมัติ
34 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม KidBrigth 24 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 11:59:00 น. อนุมัติ
35 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตรวจเยี่ยมอาคาร สพฐ 10 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 10 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
36 สุรินทร์ มีบางซื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งsinging 18 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
37 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 13 มกราคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
38 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา สมาคมเสียสละพิษณุโลก 13 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 22:00:00 น. อนุมัติ
39 อุรวี สอนสุภาพ หอประชุมใหญ่ คาบปกครองประชุมครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 มกราคม 2566 เวลา 14:44:00 น. 6 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
40 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ คุมนร.ชั้น.3ที่ไม่สอบโอเน็ต 24 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
41 ณัฐพล น้อยเลิศ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมศิลปะหัตถกรรม 5 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 5 มกราคม 2566 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
42 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2/2565 12 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
43 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอบกลางภาคใหม่ 6 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 6 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
44 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรีการสอนยุวกาชาด ม.2 11 มกราคม 2566 เวลา 10:10:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
45 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
46 ศิริลักษณ์ สัญญะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียนจ่านกร้อง 4 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
47 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา บริจาคโลหิต 12 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
48 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 5 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. 5 มกราคม 2566 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
49 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ บำเพ็ญพระราชกุศล 4 มกราคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
50 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา แยกข้าวสารอาหารแห้ง 4 มกราคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
51 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 3 มกราคม 2566 เวลา 14:45:00 น. 3 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
52 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
53 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
54 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
55 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ ม.3 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
56 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติววิชาคณิตศาสตร์ ม.3 31 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 31 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
57 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 4 มกราคม 2566 เวลา 12:55:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 13:26:00 น. อนุมัติ
58 สิริพร จวนอาจ เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่งขันทักษะทางภาษา 26 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
59 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขันระดับภาค จ.น่าน 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:59:00 น. อนุมัติ
60 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูผู้สอน IS 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
61 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ตัวแทนระดับเขตพื้นที่ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สนามแข่งระดับภาค จังหวัดน่าน 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
62 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 24 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 24 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
63 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 24 ธันวาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. อนุมัติ
64 นิติพงษ์ สกุณา หอประชุมใหญ่ เตรียมงานวันคริสต์มาส ช่วงเช้า 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:59:00 น. อนุมัติ
65 สิริพร จวนอาจ หอประชุมใหญ่ เตรียมงานวันคริสต์มาส 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 22 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
66 ปรัศณียา ปั้นทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา ค่ายภาษาไทย 28 มกราคม 2566 เวลา 06:45:00 น. 29 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
67 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
68 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมศิลปหัตถกรรม 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
69 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
70 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 17 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
71 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 10 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 10 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
72 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 3 มกราคม 2566 เวลา 13:50:00 น. 3 มกราคม 2566 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
73 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครู 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
74 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอนเสริม ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
75 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวโอเน็ตม.3 24 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 03:45:00 น. อนุมัติ
76 สาริศ กาญจนประภาษ ชมพูพันธ์ุทิพย์ สอบสัมภาษณ์ นักเรียนในโครงการ สถาบันพระบรมราชนก 11 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
77 เนตรชนก วิชัยโน เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
78 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรีการสอนยุวกาชาด ม.2 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
79 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 7 ธันวาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
80 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอนเสริม 5 วิชาหลัก ม.3/1-ม.3/3 วิชาคณิตศาสตร์ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
81 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
82 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (พิษณุโลก กลุ่มที่ 1) 1 มกราคม 2513 เวลา 14:45:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 14:45:00 น. อนุมัติ
83 สุนันทกูล มีพยุง เทคโนโลยีทางการศึกษา ชี้แจงกำหนดการไปเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:45:00 น. อนุมัติ
84 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
85 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ม.6 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
86 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
87 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
88 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
89 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
90 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
91 ธปนีย์ จันทร์ถม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การปฐมนิทศครูใหม่และย้ายมาสู่รั้วชมพู-ขาว 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
92 ชลดา คงบาง ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับครูอัญชลี 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:05:00 น. 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
93 อัมพันธ์ เวหานราพงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา คัดกรองผสานเสพติด 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
94 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
95 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05:40:00 น. อนุมัติ
96 Jindaporn Chaloeypot เทคโนโลยีทางการศึกษา การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ. 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
97 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
98 สุรชัย คุดช่วง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
99 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
100 สิริพร จวนอาจ หอประชุมใหญ่ สันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
101 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
102 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม หอประชุมใหญ่ ชี้แจงกำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:40:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
103 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมหัวหน้าห้อง ม.2 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
104 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชมรม ครู ผู้ปกครอง 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:55:00 น. อนุมัติ
105 จิตตาพร ใจมูลมั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ระเบียบปฏิบัติผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
106 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวสอบธรรมศึกษา 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
107 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสภานักเรียน 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:00 น. 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
108 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา สอบธรรมศึกษา 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
109 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
110 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
111 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ติวสอบธรรมศึกษา 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:00 น. อนุมัติ
112 สุรชัย คุดช่วง เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับครูย้าย 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
113 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:10:00 น. อนุมัติ
114 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ติว TGAT ให้กับนักเรียน ม.6 เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
115 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
116 กันตภัทร เกตุดี ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับย้ายครูใหม่จากรร.บ้านร้องยุ้งข้าว 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
117 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
118 พจมาน สุปิ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:39:00 น. อนุมัติ
119 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ สัมภาษณ์การรับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
120 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
121 นวพร แสงนาค ชมพูพันธ์ุทิพย์ ที่รับรองต้อนรับวิทยากร กับฝ่ายบริหาร 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 29 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
122 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:50:00 น. อนุมัติ
123 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมลูกจ้างและครูอัตราจ้างทั้งหมด 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
124 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกรณีเร่งด่วน 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
125 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกซ้อมรับน้องเกษียณ จร. โดยครูเก่า จร. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
126 พจมาน สุปิ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมบุคลากร 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:09:00 น. 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
127 สิรินดา เจริญชอบ เทคโนโลยีทางการศึกษา ลงทะเบียน 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15:20:00 น. อนุมัติ
128 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งทักษะวิชาการฝรั่งเศส 5 ตุลาคม 2565 เวลา 16:01:00 น. 5 ตุลาคม 2565 เวลา 19:30:00 น. อนุมัติ
129 อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนม.4 29 กันยายน 2565 เวลา 07:50:00 น. 29 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
130 ณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
131 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสรุปงาน 28 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 28 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
132 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครู บุคลากร นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 30 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 30 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
133 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมครูผู้ปกครองฯ 28 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 28 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
134 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่ป่วย) 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 5 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
135 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่ป่วย) 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
136 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมพัสดุ 28 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 28 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
137 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ 22 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 22 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
138 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.5 27 กันยายน 2565 เวลา 07:50:00 น. 27 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
139 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา แข่งROV 19 กันยายน 2565 เวลา 15:50:00 น. 19 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
140 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ิติดตามการแก้ไขผลการเรียน 16 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. 16 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
141 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ จัดเตรียมงานวันเยาวชน 15 กันยายน 2565 เวลา 18:00:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
142 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.5 23 กันยายน 2565 เวลา 07:50:00 น. 23 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
143 ศิริญาณี ดาวดิษฐ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา งานมุฑิตาจิต กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 15 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
144 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 20 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
145 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการครู 13 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
146 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 14 กันยายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 14 กันยายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
147 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมแข่งขัน ROV 15 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
148 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประเมินรองผู้อำนวยการ 16 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 16 กันยายน 2565 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
149 สมควร ภู่ทอง หอประชุมใหญ่ มอบเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์และโคงงานSTEM 16 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 16 กันยายน 2565 เวลา 08:30:00 น. อนุมัติ
150 นวพร แสงนาค หอประชุมใหญ่ เรื่อง การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 15 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 15 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
151 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา เรื่อง การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 14 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 14 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
152 นวพร แสงนาค หอประชุมใหญ่ เรื่อง การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.5 13 กันยายน 2565 เวลา 07:45:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
153 นวพร แสงนาค หอประชุมใหญ่ การประชุมชี้แจงเรื่องการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 12 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 12 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
154 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 13 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
155 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ สอนเสริมทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:30:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
156 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ งานวันเยาวชน 22 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 22 กันยายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
157 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 7 กันยายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
158 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการย้ายสถานศึกษา 6 กันยายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 14:50:00 น. อนุมัติ
159 ชวิสา คำชม หอประชุมใหญ่ งานทานาบาตะ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
160 ศิริพร ช่วงไชยยะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมพิจารณาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8 กันยายน 2565 เวลา 13:45:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
161 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 6 กันยายน 2565 เวลา 13:50:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 15:20:00 น. อนุมัติ
162 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม วpa 6 กันยายน 2565 เวลา 15:00:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
163 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมิน วpa 21 กันยายน 2565 เวลา 04:30:00 น. 22 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
164 ณัฐวุฒิ ทองประทับ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระ 7 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 7 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
165 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมนักเรียนกิจกรรมเอแม็ท 2 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 2 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
166 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวการทดสอบ TOFEL สำหรับนักเรียน ม.6 8 กันยายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 15:29:00 น. อนุมัติ
167 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ม 1 20 กันยายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
168 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา บริจาคโลหิต 13 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 12:16:00 น. อนุมัติ
169 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ ม 1 20 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 20 กันยายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
170 วรวิช หล้าจังของ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้กำกับรด. 1 กันยายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 1 กันยายน 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
171 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา วันเยาวชน 1 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. 1 กันยายน 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
172 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา งานวันเยาวชน 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:40:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
173 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรียนการสอนยุวกาชาด ม.2 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
174 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 6 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 09:30:00 น. อนุมัติ
175 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 5 กันยายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 5 กันยายน 2565 เวลา 09:30:00 น. อนุมัติ
176 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
177 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
178 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ หอประชุมใหญ่ แจกเกียรติบัตร การแข่งขันทักษธประเภทต่างๆ ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
179 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูระดับชั้น ม.5 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15:20:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
180 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรม กกต 1 กันยายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 1 กันยายน 2565 เวลา 15:50:00 น. อนุมัติ
181 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ หอประชุมใหญ่ แจกเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. ยกเลิก
182 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานเกษียณ2565 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 29 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
183 พิญาภรณ์ บำรุงดี เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุม หัวข้อ IIT 29 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 29 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
184 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 30 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
185 วิลาวรรณ วัดประตูมอล หอประชุมใหญ่ กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
186 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 2 กันยายน 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
187 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
188 สุรชัย คุดช่วง หอประชุมใหญ่ ลูกเสือเนต 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09:05:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10:35:00 น. อนุมัติ
189 อิสรพงศ์ ทองอิ่ม ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมการใช้เงินโครงการเรียนฟรี ของระดับชั้น ม.5 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:50:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15:50:00 น. อนุมัติ
190 วราพร อนันตวงศ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมนักเรียน ม.4 23 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08:09:00 น. อนุมัติ
191 วราพร อนันตวงศ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูที่ปรึกษา ม.4 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. 22 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
192 ณัฐพล น้อยเลิศ เทคโนโลยีทางการศึกษา พิธีไหวครูดนตรีไทย 8 กันยายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
193 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการ สพม.พลอต 22 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. อนุมัติ
194 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่ม 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
195 ชลดา คงบาง หอประชุมใหญ่ ตาวจสุขภาพนักเรียน 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
196 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
197 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมชี้แจงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
198 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่วขัน A-MATH 13 กันยายน 2565 เวลา 12:30:00 น. 13 กันยายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
199 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่วขัน A-MATH 9 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 9 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
200 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่วขัน A-MATH 8 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 8 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
201 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่วขัน A-MATH 7 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 7 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
202 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่วขัน A-MATH 6 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 6 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
203 จารี เมืองแก่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การแข่งขัน A-MATH 5 กันยายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 5 กันยายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
204 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมมาตรการประหยัดพลังงาน 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
205 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
206 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15:50:00 น. 23 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
207 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. 24 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
208 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. 22 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. ยกเลิก
209 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. 22 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
210 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
211 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
212 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 19 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
213 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 18 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. ยกเลิก
214 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 18 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
215 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 17 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
216 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 16 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
217 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงนักศึกษาฝึกสอน 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 15 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
218 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 10 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
219 ศิริพร ช่วงไชยยะ เทคโนโลยีทางการศึกษา คัดแยกข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรพระพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
220 อัจฉราวรรณ ปิ่นเมือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
221 ออมทรัพย์ มูลหงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชมรมพลศึกษา พิษณุโลก 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
222 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ้อมการแสดงเปิดพิธี ค่ายภาษาต่างประเทศ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. อนุมัติ
223 พิญาภรณ์ บำรุงดี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงานสารบรรณ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 8 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
224 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา อัดวิดีโอ แข่งทักษะ ภาษาฝรั่งเศส สพฐ. 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. อนุมัติ
225 อัจฉราวรรณ ปิ่นเมือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งฯ(ธ.ก.ส.) 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
226 นิติพงษ์ สกุณา เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดง 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. อนุมัติ
227 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
228 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การเรีการสอนยุวกาชาด ม.2 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10:10:00 น. 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
229 คมสันต์ สุขเอม หอประชุมใหญ่ เก็บข้อมูลวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09:45:00 น. อนุมัติ
230 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม ครู ม.3 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14:50:00 น. 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
231 ปราณี เกิดเชื้อ ชมพูพันธ์ุทิพย์ นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1/2565 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
232 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 12 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 12 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
233 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 11 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
234 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 10 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
235 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 9 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
236 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 8 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
237 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 5 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
238 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 4 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 4 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
239 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 3 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 3 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
240 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงของฝึกสอน 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 2 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
241 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา การแสดงฝึกสอน 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 1 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00:00 น. อนุมัติ
242 สายหยุด ธูปเหมือน หอประชุมใหญ่ ชี้แจงกิจกรรมค่ายภาษา ม.4 2 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
243 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ หอประชุมใหญ่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00:00 น. 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
244 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ เตรียมความพร้อมอบรมคุณธรรมจริยธรรมม.3 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
245 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสอบ 5.5 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
246 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสอบ 5.5 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
247 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30:00 น. 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
248 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การนิเทศการสอนฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
249 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
250 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
251 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
252 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 2 สิงหาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
253 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
254 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
255 วิภาวรรณ โพธิ์พา เทคโนโลยีทางการศึกษา ติวเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
256 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ เตรียมงานอบรมคุณธรรมม.3 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
257 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:50:00 น. 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:50:00 น. อนุมัติ
258 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:50:00 น. 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:50:00 น. อนุมัติ
259 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:50:00 น. 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:50:00 น. อนุมัติ
260 สมควร ภู่ทอง หอประชุมใหญ่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 16 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
261 สมควร ภู่ทอง หอประชุมใหญ่ อบรมโครงงาน STEM 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 10 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
262 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
263 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:10:00 น. 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
264 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกสุดยอดคนดี ศรีจ่านกร้อง 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:45:00 น. 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
265 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:06:00 น. อนุมัติ
266 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุงกาชาด ม.3 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
267 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ การเตรียมงานเทศมหาชาติ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
268 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ การเตรียมงานเทศมหาชาติ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
269 สุมาลี พรหมมีณี ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมชมรม 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
270 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรมลูกน้ำยุงลาย 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
271 กันต์กมล กันธะมา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
272 กันต์กมล กันธะมา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
273 กันต์กมล กันธะมา ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้ปกครอง 1/65 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30:00 น. 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
274 ชลดา คงบาง ชมพูพันธ์ุทิพย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
275 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
276 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะทำงาน PA 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
277 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมสภาสามัญ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
278 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ โครงการอบรมจราจรเบื้องต้นสำหรับนักเรียน 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:30:00 น. อนุมัติ
279 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม ผอ. 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
280 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ โครงการอบรมจราจรเบื้องต้นสำหรับนักเรียน 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35:00 น. 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
281 วิมลมาศ ศิริวัฒน์ หอประชุมใหญ่ ซ้อมเต้นวันยาเสพติด 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. 22 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
282 วิมลมาศ ศิริวัฒน์ หอประชุมใหญ่ ซ้อมเต้นวันยาเสพติด 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. 21 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
283 ณัฐวุฒิ ทองประทับ ชมพูพันธ์ุทิพย์ จัดกิจกรรมเทศมหาชาติ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
284 ณัฐวุฒิ ทองประทับ หอประชุมใหญ่ จัดกิจกรรมเทศมหาชาติ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
285 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูเกษียณ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:09:00 น. 20 มิถุนายน 2565 เวลา 00:07:00 น. อนุมัติ
286 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมวาระพิเศษ 1 มกราคม 2513 เวลา 15:30:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
287 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา งานระดับชั้นม.3 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
288 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ งานระดับชั้นม.3 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
289 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อ (ม.6) 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:50:00 น. 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14:40:00 น. อนุมัติ
290 อุรวี สอนสุภาพ หอประชุมใหญ่ กิจกรรมปกครอง ระดับ ม.1 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
291 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
292 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อ (ม.6) 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
293 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ นิเทศ ติดตาม ความต้องการของโรงเรียน จาก สพม.พล. อต. 13 มิถุนายน 2565 เวลา 12:30:00 น. 13 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
294 ศิริพร ช่วงไชยยะ เทคโนโลยีทางการศึกษา คัดกรองสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
295 ณัฐวุฒิ ทองประทับ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 13 มิถุนายน 2565 เวลา 07:30:00 น. 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
296 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ ซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู 8 มิถุนายน 2565 เวลา 12:30:00 น. 8 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
297 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง ม.2 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14:40:00 น. 7 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
298 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 8 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
299 ชลดา คงบาง ชมพูพันธ์ุทิพย์ การอบรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงพยาบาลพุทธชินราช 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
300 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินครูผู้ช่วย 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 24 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
301 จิตตาพร ใจมูลมั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมระเบียบข้อปฏิบัติผู้ประกอบการร้านค้า 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:50:00 น. 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:00 น. อนุมัติ
302 สำราญ สุขขี เทคโนโลยีทางการศึกษา งานระดับชั้นม.3 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:00:00 น. 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. ยกเลิก
303 สำราญ สุขขี หอประชุมใหญ่ งานระดับชั้นม.3 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:00:00 น. 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. ยกเลิก
304 เอื้อมเดือน คุ้มแสง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสภานักเรียน 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:40:00 น. 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
305 นวพร แสงนาค เทคโนโลยีทางการศึกษา พิจารณากลั่นกรองเรียนซ้ำชั้น 1 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
306 ศิริพร ช่วงไชยยะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้าเวรประจำวัน 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30:00 น. อนุมัติ
307 สำราญ สุขขี ชมพูพันธ์ุทิพย์ งานระดับม.3 1 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16:35:00 น. อนุมัติ
308 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
309 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 1 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55:00 น. 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
310 เบญจรงค์ สนธิทิม ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประเมิน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 6 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
311 เบญจรงค์ สนธิทิม เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมเตรียมรับการประเมิน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
312 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ กิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 9 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
313 ศิริพร ช่วงไชยยะ เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งพานวันไหว้ครู 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00:00 น. 8 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00:00 น. อนุมัติ
314 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา 6 สิงหาคม 2565 เวลา 06:59:00 น. 6 สิงหาคม 2565 เวลา 05:00:00 น. อนุมัติ
315 อุรวี สอนสุภาพ หอประชุมใหญ่ กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา 6 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00:00 น. 6 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
316 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ม.2 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:40:00 น. 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:20:00 น. อนุมัติ
317 สาริศ กาญจนประภาษ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุม ผู้กู้ กยศ. ปี2565 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:17:00 น. 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
318 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อ ม.6 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:00 น. 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
319 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียน 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
320 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียน 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08:20:00 น. 3 มิถุนายน 2565 เวลา 15:40:00 น. ยกเลิก
321 ศิริพร ช่วงไชยยะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการงานปกครองนักเรียน 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:15:00 น. 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:20:00 น. อนุมัติ
322 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนจ่านกร้อง 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
323 พีระพงษ์ ปัญญา ชมพูพันธ์ุทิพย์ จัดสรรงบเรียนฟรี 15 ปี 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:30:00 น. ยกเลิก
324 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมชี้แจงการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ. 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
325 เบญจวรรณ แหวนนิล หอประชุมใหญ่ ปกครอง ม.2 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:40:00 น. 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
326 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูที่ปรึกษา ม.2 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
327 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
328 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
329 ชลดา คงบาง เทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมกรมการค้าภายใน 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:00:00 น. 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
330 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตรวจสอบผลการทำงานบ่อบำบัดน้ำเสีย 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
331 พีระพงษ์ ปัญญา ชมพูพันธ์ุทิพย์ การจัดสรรเงินเรียนฟรี 15 ปี 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:01:00 น. 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
332 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูเกษียณ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00:00 น. 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:00:00 น. ยกเลิก
333 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมครูผู้สอน IS 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
334 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:05:00 น. อนุมัติ
335 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ และอบรมโรงเรียนคุณธรรมฯ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
336 ศิริพร ช่วงไชยยะ หอประชุมใหญ่ กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ และอบรมโรงเรียนคุณธรรมฯ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (ม.1.6-ม.1.13) 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
337 ศิริพร ช่วงไชยยะ เทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ และอบรมโรงเรียนคุณธรรมฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (ม.1.1-ม.1.6) 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
338 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ สัมภาษณ์ครูต่างชาติ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
339 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
340 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มงบประมาณและบุคคล 31 มีนาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 31 มีนาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. อนุมัติ
341 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมงบประมาณและบุคคล 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 30 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ยกเลิก
342 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ สัมภาษณ์ครูต่างชาติ 8 เมษายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 8 เมษายน 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
343 วรวิช หล้าจังของ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ให้กรรมการตัดสินผลงานนักเรียน(ดนตรีสากล)สหวิทยาเขต 22 มีนาคม 2565 เวลา 11:20:00 น. 22 มีนาคม 2565 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
344 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 22 มีนาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
345 ศิริพร ช่วงไชยยะ เทคโนโลยีทางการศึกษา บันทึกวิดีโอการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษต่างประเทศ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 21 มีนาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
346 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยาเขตวังจันทน์ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 21 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
347 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมครูฯ แลพพิธีรถน้ำดำหัว 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 30 มีนาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
348 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ สัมภาษณ์ ครูต่างชาติ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 30 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
349 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเงินเดือน 29 มีนาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 29 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
350 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมครูโรงเรียนจ่านกร้อง Online (ห้องถ่ายทอดสด) 17 มีนาคม 2565 เวลา 08:45:00 น. 17 มีนาคม 2565 เวลา 11:45:00 น. อนุมัติ
351 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 25 มีนาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 25 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
352 วชิรวิชญ์ ยะไข่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ปรรเมินครูผู้ช่วย 24 มีนาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 24 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
353 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มีนาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
354 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะบริหารโรงเรียนจ่านกร้อง 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 15 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
355 เบญจวรรณ แหวนนิล เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินรองผู้อำนวยการ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:30:00 น. 17 มีนาคม 2565 เวลา 02:00:00 น. อนุมัติ
356 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 9 มีนาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
357 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การมอบตัว และ การสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 15 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
358 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 7 มีนาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
359 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ หอประชุมใหญ่ ฝึกซ้อมละครประวัติศาสตร์ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 16 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
360 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 4 มีนาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 4 มีนาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
361 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ video conference 2 มีนาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 2 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
362 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมลูกจ้าวชั่วคราวโรงเรียนจ่านกร้อง (งานบุคคล) 2 มีนาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 2 มีนาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
363 ณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกลุ่มสาระ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
364 นรี สุทยศ หอประชุมใหญ่ ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2564 31 มีนาคม 2565 เวลา 07:45:00 น. 31 มีนาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
365 ศิริพร ช่วงไชยยะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 2 มีนาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 2 มีนาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
366 นุงนุช สุวรรณาคิน ชมพูพันธ์ุทิพย์ กลุ่มสาระสังคมฯ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00:00 น. 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00:00 น. อนุมัติ
367 ป.ปัทมา สูงพรม หอประชุมใหญ่ งานอนามัย (ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2565) 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 23 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
368 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมวิชาการ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:00 น. 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
369 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมสหวิทยาเขตวังจันทน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00:00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
370 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:55:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
371 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุม E-School Master 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
372 ธนภรณ์ สุขวัฒน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินครู 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:00:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00:00 น. อนุมัติ
373 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบ zoom 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
374 วิรุณยุพา รักเรือง เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
375 เบญจรงค์ สนธิทิม ชมพูพันธ์ุทิพย์ MOE 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:55:00 น. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
376 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ การพูดคุยเรื่องซื้อที่ดิน 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30:00 น. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
377 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ รับฟังการประชุมเรื่องการรับนักเรียน ระดับเขต 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
378 ศิริลักษณ์ สัญญะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้าระดับ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
379 สุภาพร ธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ ประชุมชี้แจงกรรมการสอบ O-Net 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
380 วิรุณยุพา รักเรือง ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมฝ่ายบริหาร 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น. อนุมัติ
381 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ พิธีมอบเข็มท่านจ่านกร้อง 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:34:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
382 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อซิม 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:01:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
383 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียน 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:00:00 น. 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
384 เอื้อมเดือน คุ้มแสง หอประชุมใหญ่ เลือกตั้งประธานนักเรียน 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:00:00 น. 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
385 เอื้อมเดือน คุ้มแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุสภาสามัญ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:30:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
386 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมโครงการศึกษาดูงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
387 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:55:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
388 ขวัญชัย กิ่งทั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
389 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. อนุมัติ
390 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
391 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
392 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ลูกเสือ - เนตนารี ม.1 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:45:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
393 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ผู้อำนวยการพบนักเรียนชั้น ม.3 31 มกราคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 31 มกราคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
394 ชลดา คงบาง ชมพูพันธ์ุทิพย์ งาน อย.น้อย 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
395 อุรวี สอนสุภาพ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.1 27 มกราคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 27 มกราคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
396 วราพร อนันตวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.2 26 มกราคม 2565 เวลา 11:05:00 น. 26 มกราคม 2565 เวลา 00:00:00 น. อนุมัติ
397 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ คัดเลือกยอดเยาวชนคนดีศรีจ่านกร้อง ม.2 27 มกราคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 27 มกราคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
398 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 26 มกราคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 26 มกราคม 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
399 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 มกราคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 27 มกราคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
400 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ การจัดการเรียนการสอน 24 มกราคม 2565 เวลา 15:40:00 น. 24 มกราคม 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
401 ศิริพร ช่วงไชยยะ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ 26 มกราคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 26 มกราคม 2565 เวลา 00:00:00 น. อนุมัติ
402 เบญจวรรณ แหวนนิล ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเลือกยอดคนดีศรีจ่านกร้อง 25 มกราคม 2565 เวลา 14:45:00 น. 25 มกราคม 2565 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
403 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา สอนเสริม GAT/PAT/O-NET และ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม นร.ม.6 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:30:00 น. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
404 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมยุวกาชาด ม.3 19 มกราคม 2565 เวลา 12:55:00 น. 19 มกราคม 2565 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
405 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร รอบ 2 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น. อนุมัติ
406 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน 7 มกราคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 7 มกราคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
407 สวาส ปานเพ็ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ปฐมนิเทศครูใหม่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 5 มกราคม 2565 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
408 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ อบรม STEM นักเรียนชั้น ม.3 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:30:00 น. 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00:00 น. อนุมัติ
409 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00:00 น. 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00:00 น. อนุมัติ
410 จิตตาพร ใจมูลมั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนก่อนเปิดเรียน 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
411 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมระหว่างรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30:00 น. 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
412 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมกรรมการ ว PA 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00:00 น. 29 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
413 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครองฯ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00:00 น. 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
414 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน ชมพูพันธ์ุทิพย์ การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น. 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น. อนุมัติ
415 อุรวี สอนสุภาพ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้อนรับครูมาช่วยราชการ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30:00 น. 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11:30:00 น. อนุมัติ
416 Jindaporn Chaloeypot ชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00:00 น. 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
417 ขวัญชัย กิ่งทั่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินครูผู้ช่วย 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00:00 น. 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16:31:00 น. อนุมัติ
418 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00:00 น. 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00:00 น. อนุมัติ
419 สิร์ดาร์ภัทร เพิ่มผลธัญธน เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง 22 กันยายน 2564 เวลา 13:00:00 น. 22 กันยายน 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
420 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 22 กันยายน 2564 เวลา 09:00:00 น. 22 กันยายน 2564 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
421 วชิรวิชญ์ ยะไข่ ชมพูพันธ์ุทิพย์ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 20 กันยายน 2564 เวลา 08:30:00 น. 20 กันยายน 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
422 ณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน 14 กันยายน 2564 เวลา 10:00:00 น. 14 กันยายน 2564 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
423 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 กันยายน 2564 เวลา 08:30:00 น. 3 กันยายน 2564 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
424 บุญฑริกา ทองคำพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30:00 น. 19 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00:00 น. อนุมัติ
425 ณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสถานที่แข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 07:00:00 น. 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:00 น. อนุมัติ
426 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30:00 น. 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:30:00 น. อนุมัติ
427 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มบริหารทั่วไป 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:45:00 น. 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
428 ป.ปัทมา สูงพรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:00:00 น. 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
429 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ประขุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:46:00 น. 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
430 ปภาวดี จตุวิริยพรชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาดม.2 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10:10:00 น. 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ
431 สุมิตรา โพธิ์ปลัด เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:00 น. 19 มิถุนายน 2564 เวลา 12:30:00 น. อนุมัติ
432 บรรณฑรวรรณ อัครวรพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยุวกาชาด ม.3 16 มิถุนายน 2564 เวลา 12:55:00 น. 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:00 น. อนุมัติ
433 พีระพงษ์ ปัญญา เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30:00 น. 8 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
434 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดคิวนักเรียนม.4 เพื่อรอรับหนังสือเรียน,สมุด,กระเป๋า,ชุดพละ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
435 ภานุพงศ์ เจริญชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดคิวนักเรียนม.1 เพื่อรอรับหนังสือเรียน,สมุด,กระเป๋า,ชุดพละ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00:00 น. อนุมัติ
436 วิลาวรรณ วัดประตูมอล หอประชุมใหญ่ เลือกกิจกรรม ลูกเสือ ยุวฯ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14:45:00 น. 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15:40:00 น. อนุมัติ
437 ภานุพงศ์ เจริญชัย หอประชุมใหญ่ ปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษา 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00:00 น. 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
438 ภานุพงศ์ เจริญชัย ชมพูพันธ์ุทิพย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14:05:00 น. 22 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30:00 น. อนุมัติ
439 จิตตาพร ใจมูลมั่ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ระเบียบข้อปฎิบัติผู้ประกอบการร้านค้า ในช่วง โควิด-19 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:11:00 น. 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11:05:00 น. อนุมัติ