ตารางสอน ของ คุณครูภานุพงศ์ เจริญชัย   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ว21104
1.6
339
ว21202
1.6
339
ว20224
2.6
339
ว20224
2.6
339
อังคารว21104
1.4
339
ว21202
1.4
339
ว21104
1.2
339
ว21202
1.2
339
พุธ ว21104
1.1
339
ว21202
1.1
339
ว21104
1.3
339
ว21202
1.3
339


กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว20226
3.6
339
ว20226
3.6
339
ว20221
1.7
339
ว20221
1.7
339


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ว30218
6.7
339
ว30218
6.7
339


ปกครอง
ม.1