ตารางสอน ของ คุณครูภานุพงศ์ เจริญชัย   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ว30212
5.7
339
ว30212
5.7
339


ว30213
4.7
339
ว30213
4.7
339


อังคารว21103
1.2
339
ว21201
1.2
339
ว21103
1.4
339
ว21201
1.4
339
พุธ ว21103
1.1
339
ว21201
1.1
339
ว21103
1.3
339
ว21201
1.3
339


กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีว20221
1.6
339
ว20221
1.6
339


กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว20225
3.6
339
ว20225
3.6
339
ว20224
2.7
339
ว20224
2.7
339