ตารางสอน ของ คุณครูอุรวี สอนสุภาพ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว21104
1.13
334
ว21202
1.13
334
ว31102
4.8
334
ว31102
4.8
334
อังคารว31102
4.1
334
ว31102
4.1
334
ว31102
4.5
334
ว31102
4.5
334
พุธ ว31102
4.2
334
ว31102
4.2
334
ว31102
4.7
334
ว31102
4.7
334


กิจกรรม
ลส ยุว บ
พสลอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว31102
4.3
334
ว31102
4.3
334
ว31102
4.6
334
ว31102
4.6
334


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ว31102
4.4
334
ว31102
4.4
334


ปกครอง
ม.1