ตารางสอน ของ คุณครูอุรวี สอนสุภาพ   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว21103
1.5
334
ว21201
1.5
334
ว21103
1.10
334
ว21201
1.10
334
อังคารว21103
1.6
334
ว21201
1.6
334
ว21103
1.11
334
ว21201
1.11
334
พุธ ว21103
1.7
334
ว21201
1.7
334
ว21103
1.13
334
ว21201
1.13
334


กิจกรรม
ยุวกาชาด
ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว21103
1.8
334
ว21201
1.8
334
ว21103
1.12
334
ว21201
1.12
334


กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ เวร
ประตู
ป้อมยาม


ว21103
1.9
334
ว21201
1.9
334


ปกครอง
ม.1