ตารางสอน ของ คุณครูสวาสดิ์ ปานเพ็ง   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว30102
6.6
131
ว30102
6.6
131
I30202
4.7
3510


อังคารว30102
6.7
133
ว30102
6.7
133


ว30102
6.8
134
ว30102
6.8
134


พุธ ว30102
6.6
131


กิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.2
ว30102
6.8
134


ว30102
6.7
133
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

I30202
4.7
3510


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว30226
6.7
133
ว30226
6.8
134
ว30226
6.6
131