ตารางสอน ของ คุณครูสวาสดิ์ ปานเพ็ง   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว30225
6.5
143
ว30225
6.5
143


ว30225
6.7
133
อังคารว30225
6.7
133
ว30225
6.7
133
ว30225
6.5
143


พุธ ว30225
6.6
131


กิจกรรม
ลสอ
ม.2


ว30225
6.8
134
I20201
2.13
424
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ว30225
6.6
131
ว30225
6.6
131


I20201
2.13
424
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ว30225
6.8
134
ว30225
6.8
134