ตารางสอน ของ ผอ.เสกสันต์ ทองม่วง   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

ปกครอง
ม.3
อังคาร

ปกครอง
ม.1
พุธกิจรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.3
กิจรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.2


กิจรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีนศท.

นศท.

นศท.

ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ปกครอง
ม.2